• 20
    WRZ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Podsumowanie realizacji projektu Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

   W roku szkolnym 2021/2022 w nowej siedzibie rozpoczęło funkcjonowanie Publiczne Przedszkole w Siewierzu. Przedszkole posiada osiem przestronnych, widnych i doskonale wyposażonych we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, a także meble dostosowane do wieku dzieci. W przedszkolu znajdują się również dwie sale do zajęć multimedialnych. Przedszkole posiada salę do zajęć SI, salę do zajęć rytmiczno-ruchowych, salę zabaw. W placówce jest sala audytoryjna, szatnia, jadalnia, dla wszystkich dzieci posiłki przygotowywane są w przedszkolnej i dobrze wyposażonej kuchni. W  przedszkolu znajdują się również gabinety dla specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty, gabinet pielęgniarki oraz pokój nauczycielski. Dzieci mogą czuć się bezpiecznie w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni, na którym znajdują się piaskownice i urządzenia zabawowe.

   Tak przygotowana infrastruktura stała się miejscem realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT pt Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Projekt ten wzmocnił potencjał edukacyjny placówki oraz zapewnił równy dostęp do dobrej jakości edukacji elementarnej.

   Dzięki realizacji projektu w nowo wybudowanym budynku Publicznego Przedszkolaw Siewierzu powstała dodatkowa grupa. Objętych opieką zostało 25 dzieci, któredo tej pory nie korzystały z edukacji przedszkolnej. Dodatkowo zostały zakupione specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal, co znacząco wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć.

   W ramach projektu dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Siewierzu miały możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. Były one organizowane w małych 4-5 osobowych, specjalnie wyselekcjonowanych grupach. Zajęcia obejmowały profilaktykę dysleksji i integrację sensoryczną. Dzięki udziałowi w tych zajęciach dzieci usprawniały koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzeganie i pamięć wzrokową, usprawniały sposoby wypowiadania się i komunikowania się z otoczeniem, pracowały nad pokonywaniem trudności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz usprawniały orientację w schemacie ciała, a także regulowały napięcie mięśniowe, eliminowały zaburzenia równowagi, usprawniały wykonywanie zadań z zakresu motoryki małej i dużej.

   Ponadto dzięki projektowi 30 dzieci miało możliwość uczestniczenia w zajęciach arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Uczestnicy przezwyciężali swoje problemy emocjonalne, walczyli z wycofaniem społecznym. Zajęcia pozytywnie wpłynęły na rozwój uczestniczący w nich wychowanków.

   W ramach projektu nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wzięli udział w wielu kursach doskonalących oraz zdobywali nowe kompetencje i uprawnienia zawodowe podczas studiów podyplomowych. Nauczyciele specjaliści dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami
z zatrudnionymi na stałe w przedszkolu nauczycielami, co wpłynęło na wzrost ich kompetencji.

   Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowo w ramach projektu zatrudnienie znaleźli nauczyciele prowadzący zajęcia w nowo utworzonej grupie oraz personel pomocniczy - woźne.

   Dzięki realizacji projektu i nowo wybudowanemu budynkowi przedszkola oraz podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli mogliśmy realizować zajęcia dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

   Poszerzenie oferty edukacyjnej zostało zauważone i docenione przez rodziców i mieszkańców naszej gminy co przełożyło się na dużą ilość złożonych kart w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.