• Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta i Gminy Siewierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.siewierz.pl

Dane teleadresowe jednostki

Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
Adres do korespondencji: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
Telefon: 32 64 99 402
Fax: 32 64 99 403
E-mail: siewierz@siewierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000-07-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: {data ostatniej aktualizacji}

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Siewierz jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Strona Urzędu Miasta i Gminy Siewierz posiada między innymi następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (żółte, białe i czerwone litery, czarne tło)
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • skiplinki do: nawigacji strony, treści strony, stopki strony, deklaracji dostępności strony
 • mapa strony,
 • focus kontrastowy wokół elementów nawigacyjnych.
 • Ze względu na wykorzystane rozwiązanie tj. budowanie serwisu w oparciu o metodę Responsive Web Design, serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: {data publikacji strony}
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny {nazwa instytucji}.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Barbara Nowak, bnowak@siewierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 64 99 425. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Siewierz znajduje się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 16, do którego prowadzą dwa wejścia: od ul. Żwirki i Wigury oraz od ul. Strumień.

 1. Z obu stron budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe.
 2. Na parkingu od strony ul. Strumień znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.
 3. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie od strony ul. Strumień,
do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest parter budynku: korytarz i wszystkie pomieszczenia.
  W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika danego Referatu do omówienia sposobu załatwienia sprawy.
 6. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Urzędu. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail bądź numer fax dostępny w danych teleadresowych.
 7. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 9. W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna, mająca na celu poprawę komunikacji pomiędzy osobą słabosłyszącą, a obsługującym ją urzędnikiem.
 10. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 11. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz swoją siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego prowadzą dwa wejścia: od ul. Żwirki i Wigury oraz od ul. Strumień.

 1. Wejście dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie od strony ul. Żwirki i Wigury,
do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 3. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest parter budynku: korytarz i wszystkie pomieszczenia. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika socjalnego do omówienia sposobu załatwienia sprawy.
 4. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail ops@ops.siewierz.pl bądź numer fax 32 64 99 493.
 5. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w części należącej do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz).