• MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SIEWIERZU

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem działalności jest upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Swoje cele statutowe realizuje poprzez wykonywanie zadań, do których należą m.in.:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczeństwa w zakresie kultury,
 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wychowanie przez sztukę,
 • inspirowanie mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzania zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • opieka i tworzenie warunków działania twórcom lokalnym i animatorom kultury,
 • kultywowanie, promowanie i tworzenie warunków dla rozwoju rodzimego folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • prowadzenie zajęć w stałych formach, takich jak: koła zainteresowań, kluby, sekcje, zespoły,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
 • promocja Gminy Siewierz, jej kultury i lokalnych twórców kultury,
 • organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych,
 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
 • współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz z innymi instytucjami kultury miasta i gminy,
 • wymianę kulturalną z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami na terenie miasta i gminy, kraju oraz za granicą,
 • wszelkie inne działania o charakterze kulturalnym, w tym współpracę z innymi podmiotami.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu  prowadzi działalność
w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, która polega na:

 • organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych własnych i zleconych,
 • prowadzeniu sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjnych,
 • świadczeniu usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej oraz turystyki, w tym prowadzeniu działalności szkoleniowej,
 • współpracy z innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
 • prowadzeniu i utrzymaniu obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, administrowanych przez MGCKSiT w Siewierzu,
 • udostępnianiu bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom,
 • organizowaniu i prowadzeniu działalności informacyjno-reklamowej promującej zdrowy styl życia,
 • obsłudze ruchu turystycznego,
 • prowadzeniu Punktu Informacji Turystycznej.

Dyrektor: mgr Jacek Gruszczyński

Dane teleadresowe:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a
42-470 Siewierz
tel.: 32 67 41 649
www.mgcksit.siewierz.pl
e-mail: mgcksit@siewierz.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00, a także wg harmonogramu zajęć oraz planu działalności
sobota, niedziela i święta: wg harmonogramu zajęć oraz planu działalności

Działalność zamiejscowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Siewierzu

W ramach prowadzonej działalności zamiejscowej, MGCKSiT w Siewierzu oferuje:

 • możliwość skorzystania z komputera z Internetem oraz ze szkoleń e-learningowych,
 • zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia,
 • zajęcia wolnoczasowe: bilard, piłkarzyki, gry planszowe, puzzle, itd.,
 • sprzęt sportowy do gry, z możliwością wypożyczenia w godzinach otwarcia filii,
 • wszelkie inne działania o charakterze kulturalnym, w tym współpracę z lokalnymi organizacjami.


Centrum Kształcenia w Żelisławicach
Żelisławice, ul. Piastów 32 (remiza OSP Żelisławice)
e-mail: centrum.ksztalcenia@interia.pl
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 16.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 13.00

Świetlica Wiejska i Kafejka Internetowa w Leśniakach 
Leśniaki 75 (remiza OSP Leśniaki)
e-mail: kafejka_lesniaki@interia.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa: 15.30 - 19.30
czwartek: 15.30 - 16.30
piątek: 15.30 - 18.30

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach
Brudzowice ul. Szkolna 2
e-mail: cke_brudzowice@poczta.fm
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 14.00 - 19.00

Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu

Przy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu działa Izba Tradycji i Kultury Dawnej, której zadaniem jest kultywowanie i propagowanie dziejów ziemi siewierskiej. Swoja siedzibę ma w zabytkowym dworku z XVIII w., na historycznym trakcie Księstwa Siewierskiego. W Izbie znajduje się blisko 2 tysiące eksponatów obejmujących rzemiosło dawne, zabytki archeologiczne oraz dwie makiety przedstawiające: Zamek Siewierski (stan z końca XVIII w.) i Ratusz Miejski (stan z XVI w.).

Izba Tradycji i Kultury Dawnej prowadzi sprzedaż pamiątek oraz publikacji książkowych. Zwiedzanie Izby i udział w programie edukacyjno-historycznym jest odpłatne (4 zł - dzieci i młodzież szkolna, 6 zł – dorośli, opłata nie dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz).
 
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu
ul. Kościuszki 5
42-470 Siewierz
tel.: 32 67 42 461
tel.: 32 67 41 649 wew. 23
e-mail: izba@siewierz.pl
 
Godziny zwiedzania:
W sezonie (maj - wrzesień): od poniedziałku do piątku: 10.00 - 15.00
Poza sezonem (październik - kwiecień): od poniedziałku do piątku: 10.00 - 14.00
Powyższe godziny mogą ulec zmianie w zależności od natężenia ruchu turystycznego oraz planowanych imprez kulturalno-rozrywkowych.
 
Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu
Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje w ramach projektu "Śląski System Informacji Turystycznej" realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”.
Zakres usług świadczonych przez Punkt Informacji Turystycznej obejmuje:

 • bezpłatne mapy i wydawnictwa,
 • wydawnictwa drukowane i multimedialne dotyczące turystyki i kultury Siewierza, województwa śląskiego i regionu jurajskiego,
 • informacja telefoniczna,
 • rezerwacja przewodnika,
 • kompleksowa informacja turystyczna o Siewierzu,
 • informacja o regionie turystycznym ziemi siewierskiej,
 • informacja o wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
 • poradnictwo z zakresu wycieczek regionalnych.

Godziny otwarcia:
W sezonie (maj - wrzesień): od poniedziałku do niedzieli: 10.00 - 16.00
Poza sezonem (październik - kwiecień): od poniedziałku do niedzieli: 11.00 - 15.00

Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu 
ul. Kościuszki 5 (budynek Izby Tradycji i Kultury Dawnej)
42-470 Siewierz
tel.: 32 67 42 461
tel.: 32 67 41 649 wew. 23
e-mail: siewierz@slaskie.travel