• UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SIEWIERZU

Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
„Nauka to pokarm dla rozumu.”
w Siewierzu
Lew Tołstoj
Adres: ul. Oleśnickiego 1
  42–470 Siewierz
---
utwsiewierz@tlen.pl
  Facebook:   https://www.facebook.com/UTWSiewierz/
   

 

ZARZĄD:

 • Barbara Totoń - prezes zarządu,     ☏ 602 387 522
 • Bożena Duda - wiceprezes zarządu,     ☏ 508 302 438
 • Halina Młyńczak - sekretarz zarządu,     ☏ 508 575 093
 • Małgorzata Maj - skarbnik zarządu,     ☏ 531 119 807
 • Gabriela Rutkowska - członek zarządu,     ☏ 663 757 548
 • Olga Zaręba - członek zarządu,     ☏ 609 531 454
 • Małgorzata Kopij - członek zarządu,     ☏ 507 871 407

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Celina Janas - przewodnicząca
 • Magdalena Pietrusa-Oleksik - zastępna przewodniczącej
 • Janina Goławska - członek

RADA PROGRAMOWA

 • dr. Monika Sulik  - Uniwersytet Śląski
 • mgr Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
 • mgr Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Powiatu Będzińskiego
 • mgr Jacek Gruszczyński – dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
 • mgr Barbara Totoń
 • mgr Lidia Siegmund

RADCA PRAWNY ZARZĄDU

 • mgr Lidia Siegmund

Biuro Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Siewierzu mieści się w Domu Seniora. Dyżury, w czasie których udzielane są informacje odbywają się w każdą środę w godz. 10.00 - 12.00.

Nr rachunku UTW: 49 1050 1142 1000 0023 6285 9379

Ogłoszenia i informacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu

 

Klauzula informacyjna dla członka
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Siewierzu, ul. Oleśnickiego 1, 42-470 Siewierz.
 2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: e-mail: utwsiewierz@tlen.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • realizacji zadań statutowych Administratora;
  • członkostwa w Stowarzyszeniu Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku w wierzu;
  • budowania dobrego wizerunku Administratora;
  • techniczno-organizacyjnych;
  • tatystycznych;
  • archiwalnych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych w zakresie posiadania prawa do emerytury, renty oraz w zakresie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez Aministratora i odbywa się na podstawie artykułu 9 ust. 2 lit. d) RODO;
  • ujawnienie danych, o których mowa z ppkt 5 podmiotom innym niż Administrator odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z artykułem 9 ust. 2 lit. d) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa z pkt. 5 pkt 5) mogą być ujawnione, za Pani/Pana zgodą, wyłącznie podmiotom, które wymagają podania tego typu danych w celu dofinansowania realizacji zadania publicznego/projektu związanego z działalnością statutową Aministratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia/członkostwa w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.
 11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.