• WYKAZY, EWIDENCJE, REJESRTY, ANALIZY

Ewidencja udzielonych i i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Wykaz przedsiębiorstw zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Siewierz

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz w 2019 r.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Siewierz

ROK 2020 - Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz za 2020 rok

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Siewierz:

 1. TE – GA Gago Sylwester
  ul. Dąbrowska 48
  42 – 504 Będzin
  tel. 694 180 481
 2. F.H.U. SKOTAQA  Agnieszka Stokarska
  ul. Szkolna 94
  42 – 512 Psary
  tel. 605 608 005
 3. Usługi Asenizacyjne Małota Maciej
  ul. M. Buczka 2
  42 – 460 Mierzęcice
  tel. 601 527 257
 4. Usługi Wywóz Nieczystości Płynnych Ireneusz Plech
  ul. Bema 65
  42 – 470 Siewierz
  tel. 603 113 655
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Armii Krajowej 12
  42 - 480 Poręba
  tel. 503 193 693
 6. F.U. EKO-MITRANS Michał Kurzak
  ul. Św. Wawrzyńca 26
  42 – 350 Cynków
  tel. 516 134 786
 7. F.H.U. EKO – TRANS Ewa Stasikowska
  ul. Św. Wawrzyńca 26
  42 – 350 Cynków
  tel. 662 – 232 – 093