• WYKAZY, EWIDENCJE, REJESRTY, ANALIZY

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Wykaz przedsiębiorstw zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Siewierz

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło

 

Pliki do pobrania