• NASZE UNIJNE PROJEKTY - RPO

NASZE UNIJNE PROJEKTY – RPO WSL 2014 - 2020

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis: Projekt realizowany przez Gminę Siewierz polega na wyposażeniu jednostki OSP w Wojkowicach Kościelnych w nowy ciężki samochód – ratowniczo – gaśniczy. Zakup wyposażenia przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP w Wojkowicach Kościelnych i skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru jej działania – zarówno Wojkowic Kościelnych, Gminy Siewierz i całego Powiatu będzińskiego – obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Przynależność jednostki do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) sprawia, że realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej jednostki OSP ale i całego KSRG.
 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Wojkowice Kościelne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem.

Planowane efekty:

- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [ osoby ] - 150737.00

- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [ osoby ] - 150737.00

- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków

katastrof [ szt. ] - 1
Wartość projektu: 803.805,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 138.844,53 złotych.

Stan realizacji: zakończono realizację
Okres realizacji projektu: od 20-07-2016 roku do 01-12-2016 roku

2. Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Tytuł projektu: Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
 

Cel projektu: rozwój transportu publicznego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu poprzez zapewnienie możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej na komunikację zbiorową.
Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji projektu, który obejmuje:

a) Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu, na które składać się będzie:
- mini dworzec autobusowy z wiatą przystankowo-rowerową (w tym obiekt „bike&ride”),
- parkingi dla samochodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych (obiekty „park&ride”),
- stanowiska przystankowe i miejsca parkingowe dla autobusów.
Zostanie zapewniony monitoring i ogólnodostępny Internet bezprzewodowy.
b) Budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską wraz z dwoma punktami obsługi podróżnych („bike&ride”) i oznakowaniem.

Planowane efekty:

- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [ szt. ] – 3

- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [ szt. ] – 2

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ szt. ] – 47

- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ szt. ] – 3

- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [ szt. ] – 3

- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [ szt. ] – 44

- Długość wybudowanych dróg dla rowerów [ km ] – 0,97

- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [ km ] – 1,18 km

 

Wartość projektu: 4.334.769,42 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.684.554,01 złotych.
Stan realizacji: zakończono realizację.
Okres realizacji projektu: od 15-10-2016 roku do 20-07-2018 roku


3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz

Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Opis: Przedmiotem niniejszego projektu jest montaż 469 szt. instalacji solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej. Budynki zostaną wyposażone w systemy solarne składające się z jednego z 5 zestawów kolektorów o ilości od 2 do 5 kolektorów każdy wraz z wyposażeniem typu: zbiornik solarny (od 200 do 600 litrów), zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem, grupę pompową, naczynie przeponowe, sterownik solarny z czujnikami, płyn solarny oraz zestaw montażowy. Dodatkowo do każdego zestawu zostanie dołączone orurowanie ze stali nierdzewnej i izolacji termicznej rur. Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Jednocześnie w części budynków użyteczności publicznej wykonane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem (wraz z niezbędnymi przeróbkami) instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).Kolektory słoneczne będą stanowiły układ wspomagający podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskany zostanie znaczący efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz poprawę efektywności systemu grzewczego, poprawę stanu zdrowia mieszkańców, poprawę jakości życia i gospodarowania na terenie Gminy,

Planowane efekty:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ] – 469

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) [ MWt ] – 1,98

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] – 316,7
Wartość projektu: 4 608 903,11 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 045 514,79 zł.
Stan realizacji: zakończono realizację
Okres realizacji projektu: od 15-04-2015 roku do 28-12-2017 roku

 

4. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis: Projekt realizowany przez Gminę Siewierz polega na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu w nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy oraz agregat pompowy przewoźny o dużej wydajności.

Zakup wyposażenia przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP Siewierz i skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru jej działania – zarówno miejscowości Siewierz, Gminy Siewierz i całego powiatu będzińskiego - obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Przynależność jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) sprawia, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej jednostki OSP ale i całego KSRG.

Cel projektu: wzmocnienie potencjału OSP Siewierz do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem.

Planowane efekty:

- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [ osoby ] – 149720

- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [ osoby ] – 149720

- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [ szt. ] – 1

- Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt. ] – 1

- Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia [ szt. ] – 1

Wartość projektu: 1.193.715,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.014.657,75 złotych.

Stan realizacji: zakończono
Okres realizacji projektu: od 01-03-2018 roku do 31-12-2018 roku

 

5. Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu

Tytuł projektu: Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5. 3. Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie 5.3. 1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Opis: Projekt obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich w obrębie Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu. Dla zabezpieczenia całego obiektu przewiduje się odsłonięcie i zabezpieczenie pierwszej linii murów

obronnych oraz dawnego tarasu artyleryjskiego. Przewidziano wyeksponowanie, konserwację i zachowawczą rekonstrukcję reliktów dwóch bastei, znajdujących się w południowej części systemu murów. Jednocześnie, dla zabezpieczenia ścian zewnętrznych zamku, nastąpi ustabilizowanie skarp i nasypów, stanowiących zabezpieczenie murów. Wykonane zostaną także schody umożliwiające przejście z poziomu międzymurza (tarasu artyleryjskiego) do podziemi barbakanu, znajdującego się przy bramie wjazdowej.

Cel projektu: zabezpieczenie i wyeksponowanie obiektu dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Zamku w Siewierzu tak, aby umożliwić jego wykorzystanie do celów kulturalnych.

Planowane efekty:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ] – 500

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [ szt. ] - 1

 

Wartość projektu: 3.298.000,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.532.846,15 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 30-09-2018 roku do 30-11-2021 roku

 

6. Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach

Tytuł projektu: Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4. 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3. 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis: Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy Siewierz:

1.Szkoły Podstawowej w Brudzowicach, z siedzibą przy ul. Szkolnej 41 w Brudzowicach

2.Szkoły Podstawowej w Brudzowicach, z siedzibą w Dziewkach numer 52.

Szczegółowy zakres prac obejmuje w obu budynkach: modernizację instalacji C.O. ocieplenie dachu/stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemu oświetlenia.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych.

Planowane efekty:

 - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ] – 3147

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] – 247,08

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt. ] – 2

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [ szt. ] – 2

 

Wartość projektu: 1.957.600,46 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.149.091,95 złotych.

Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 23-03-2017 roku do 31-12-2019 roku

 

7. Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Tytuł projektu: Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4. 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3. 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis: Projekt polega na kompleksowej przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych, na terenie Gminy Siewierz. W ramach planowanych prac przewidziano koszty obejmujące termomodernizację obiektu, obejmującą obok

wykonania nowej elewacji wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę poszycia dachowego. Dodatkowo wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z nową kotłownią oraz wentylacja w postaci instalacji rekuperacyjnej.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano niski poziom efektywności energetycznej oraz wysoką emisyjność i energochłonność budynku. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu. Istotnym efektem będą korzyści środowiskowe uzyskane dzięki obniżonym poziomom emisji zanieczyszczeń.

Cel projektu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłów i gazów cieplarnianych), zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych.

Planowane efekty:

­- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) [ MWt ] – 0,2815

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ] – 487,19

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] – 20,04

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ] – 1

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt. ] – 1

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] – 1

 

Wartość projektu: 1.952.460,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 160.704,15 złotych.

Stan realizacji: zakończono

Okres realizacji projektu: od 01-09-2017 roku do 31-12-2018 roku

8. Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz

Tytuł projektu: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz


Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy


Opis: W ramach projektu planuje się utworzyć atrakcyjny obszar o szerokim oddziaływaniu: przyrodniczym, zdrowotnym, rekreacyjnym, z wykorzystaniem walorów naturalnych i lokalizacyjnych tego obszaru, tj. Parku Miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, terenem szpitala Chorób Płuc a rzeką Przemszą.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano utworzenie plenerowego ośrodka edukacji ekologicznej oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną.

Cel projektu: ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców.

Planowane efekty:

- Liczba wspartych form ochrony przyrody [ szt. ] – 1

- Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ ha ] –5,90373

- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [ szt. ] – 1

- Długość utworzonych szlaków turystycznych [ km ] – 0,52353

- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [ szt. ] – 1

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] – 1

 

Wartość projektu: 3.718.642,47 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.737.359,26 złotych.

Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 27-02-2018 roku do 31-12-2019 roku

 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"


Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT


Opis: Głównym celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych części miasta Siewierz, tzw Piwoni: ul. Krzywej, Leśnej, Mostowej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej, Zdrojowej i Źródlanej. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 3 306,50 m. Na części ulic zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.

Na ulicach, gdzie budowana będzie kanalizacja sanitarna, przewidziane jest odtworzenie dróg gminnych. Wybudowana zostanie również jedna przepompownia ścieków, która oprócz obsługi budowanej w ramach niniejszego projektu kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie się mieszkańcom ulicy Kieleckiej od numeru 30.

Wnioskodawcą i realizatorem zadania jest Gmina Siewierz. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację nowo powstałego majątku będzie Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.

Cel projektu: wzrost liczby mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Planowane efekty:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [ km ] – 3,30650
 

Wartość projektu: 6.337.414,66 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.207.532,65 złotych.

Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 01-04-2020 roku do 30-05-2022 roku

 

10. Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu

Tytuł projektu: Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi
w Siewierzu


Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT


Opis: Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Projektem objęta zostanie placówka Publiczne Przedszkole w Siewierzu. Inwestycja polega na budowie nowego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu, a jej zakres obejmuje:

• budowę budynku przedszkola zawierającego wydzielone pomieszczenia m.in. 8 sal dydaktycznych, w tym min. 1 o charakterze integracyjnym, salę do leżakowania, bawialnię, salę korekcyjną i rytmiczną, salę integracji sensorycznej i inne,

• budowę zewnętrznego placu zabaw.

Cel projektu: zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz podnosząc jednocześnie jakość oraz standard edukacji najmłodszych dzieci w gminie.

Planowane efekty:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] – 1

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [ osoby ] – 182

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [ szt. ] – 1

 

Wartość projektu: 15.800.000,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.208.211,46 złotych.

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Okres realizacji projektu: od 23-09-2019 roku do 31-07-2021 roku 

1. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej


Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i

średniego

Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT


Opis: Projektem zostanie objęta placówka Publiczne Przedszkole w Siewierzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Siewierz.

Przedmiotem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc w edukacji przedszkolnej w ilości 25 (12K i 13M) w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział 11 (11K) nauczycieli zatrudnionych w placówce w studiach podyplomowych i kursach oraz rozszerzenie oferty placówki wychowania

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, głównie o szczególnych potrzebach edukacyjnych z zakresu profilaktyki dysleksji, integracji sensorycznej oraz artreterapii. Zajęciami rozwijającymi objętych zostanie 66 dzieci (29K i 37M).

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku, przy czym funkcjonowanie dodatkowych miejsc, podnoszenie kompetencji nauczycieli i dodatkowe zajęcia rozwijające będą prowadzone w okresie od 1 września 2021

roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, którym jest utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania

przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz przeprowadzenie w niej dodatkowych zajęć rozwijających w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Planowane efekty:

- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [ osoby ] – 66

- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [ szt. ] – 25

- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [ osoby ] – 11

 

Wartość projektu: 494 359,69 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 420 205,73 złotych.

Okres realizacji projektu: od 01-07-2021 roku do 31-08-2022 roku. 

1. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Program/priorytet/działanie/poddziałanie:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Opis: W ramach realizacji projektu zakupione zostaną notebooki/laptopy, które zostaną przekazane do pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów. Sprzęt będzie

udostępniony zarówno uczniów jak i nauczycielom, którzy dotychczas nie mają warunków technicznych umożliwiających zdalne kształcenie. Planuje się zakup 28 sztuk laptopów.

 

Cel projektu: jest wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Siewierz w systemie kształcenia zdalnego

 

Wartość projektu: 80 934,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 70 000,00 złotych.

Okres realizacji projektu: od 16-04-2020 roku do 16-10-2020 roku.
NASZE UNIJNE PROJEKTY - RPO WSL 2007 - 2013

1. Wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu

Tytuł projektu: Wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

Opis: Przedmiotem projektu jest wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu. W zakres projektu wchodzi: wykonanie prac zabezpieczających wieżę bramną, uzupełnienie znaczących ubytków murów w obrębie wieży oraz wykonanie wieloobiegowej klatki schodowej wraz z platformą widokową w konstrukcji stalowej.
Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 319.967,62 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 271.972,47 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 06-08-2007 do 31-07-2009 r.


2. Prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap II

Tytuł projektu:
Prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu – etap II

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

Projekt Kompleksowe prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu – etap II uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.141.162,80 zł w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowane przedsięwzięcie zakładało zabezpieczenie ruin zamku. Skala prowadzonych prac pozwala mówić o rewaloryzacji obiektu, tj. uporządkowaniu Zamku i jego otoczenia, odnowieniu lub odtworzeniu części elementów architektonicznych. Zostało to osiągnięte dzięki następującym działaniom: rekonstrukcji mostu bramnego wraz z kładką dla pieszych, wykonaniu bruku w barbakanie i na dziedzińcu wraz z podbudową, wykonaniu podłogi pod wieżą, oczyszczeniu murów z graffiti, wykonaniu prac konserwatorskich, remontowych, zabezpieczających i uzupełniających mury barbakanu, wieży oraz ściany północno – zachodniej, ekspozycji reliktów stołpu wraz z jego zabezpieczeniem i nadmurowaniem do poziomu dziedzińca, wybiciu wejścia ewakuacyjnego wraz z montażem stylizowanych wrót dębowych, odtworzeniu nadproży, przebudowie płyty nad piwnicą celem przekształcenia jej na scenę.

Projekt charakteryzował się szerokim oddziaływaniem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Jego realizacja pozwoliła zapewnić społeczności lokalnej bogatą ofertę kulturalną w oparciu o niewykorzystany dotychczas w dziedzinie kultury i turystyki Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 05-06-2008 do 30-06-2009 r.
 3. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria

Tytuł projektu:
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne

Opis: Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji. Realizowany on będzie na terenie czterech gmin: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa i Siewierza. W wyniku projektu zostanie utworzona infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy Zamku w Siewierzu w postaci 2 kortów tenisowych, bieżni, placu zabaw, skate parku, a także zostanie zbudowany nowy 2,1 km odcinek trasy rowerowej oraz wyznaczony 7,8 km odcinek po istniejących drogach łączący ruiny Zamku w Siewierzu do zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu dla Gminy Siewierz wynosi 2 536 680,78 zł a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Siewierz wynosi – 910 377,04 zł. Pozostałe 1 626 303,74 zł stanowi wkład własny Gminy Siewierz.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 20-03-2008 do 30-12-2011r.
4. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków

Tytuł projektu:
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup pojemników na odpady segregowane, stojaków na worki, kompostowników i pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz przeprowadzenie akcji promocyjno - edukacyjnej wśród mieszkańców Gminy Siewierz.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu dla Gminy Siewierz wynosi 1 743 472,41 zł a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Siewierz wynosi – 1 481 951,54 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację

Okres realizacji projektu: od 28-12-2007 do 30-11-2011.
5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz

Tytuł projektu:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego
Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Opis: Przedmiotem projektu jest budowa sieci teleinformatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną dla zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze Gminy. W celu zapewnienia usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, projekt zakłada również realizację następujących zadań: połączenie siecią lokalną instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP'Y, HOTSPOT'Y), utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim".

Wartość projektu/dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to 4.091.963,01 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.052.166,02 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację

Okres realizacji projektu: od 16-08-2012 do 31-08-2013.
6. Teatr Multimedialny Zamku Siewierskiego pn.: "Komnata Natchnień"

Tytuł projektu:
Teatr Multimedialny Zamku Siewierskiego pn.: „Komnata Natchnień”

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.3. Promocja kultury

Opis: Projekt polega na organizacji imprezy plenerowej-teatru multimedialnego z udziałem wybitnych i znanych aktorów scen polskiego teatru i filmu, muzyków i tancerzy. Miejscem imprezy będą błonia przy Zamku w Siewierzu. Projekt polegać będzie na wykonaniu obiektów scenograficznych dla potrzeb spektaklu i ich montaż wokół terenu zamku, zakup sprzętu nagłośniającego i oświetleniowego, strojów, ubiorów i zawiązanie kontraktów z wykonawcami i realizatorami projektu.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 471.380,18 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 395.308,39 zł. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Gminy Siewierz.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 27-07-2009 do 31-08-2010 r.
7. Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim

Tytuł projektu:
Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.3. Promocja kultury

Opis: Przedmiotem projektu jest organizacja innowacyjnego przedsięwzięcia artystycznego, realizowanego w oparciu o najcenniejszy obiekt dziedzictwa kulturowego Ziemi Siewierskiej – Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu. Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu w obrębie Zamku i otaczających go błoni atrakcji „przenoszących” uczestników w różne okresy historyczne i oraz zaprezentowaniu ich masowej publiczności na imprezie głównej. Kluczowe dla realizacji projektu jest zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz animacji komputerowych wykorzystywanych do stworzenia 90-minutowego filmu, stanowiącego punkt kulminacyjny projektu. Dzięki wykonaniu cyfrowych modeli Zamku możliwe będzie zaprezentowanie tętniącego życiem Zamku w okresie jego świetności.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 252.379,60 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 149.706,24 zł. Pozostałe 15% stanowi wkład własny Gminy Siewierz.

Stan realizacji: projekt zakończony.

Okres realizacji projektu: od 03-12-2009 do 30-06-2011.
8. Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu

Tytuł projektu:
Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa

Opis: Przedsięwzięcie polega na kompleksowej przebudowie stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu, zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Siewierzu na działce o numerze 1233/2KM 14. Przebudowa pozwoli na zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Siewierz.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 4.184.455,50 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 48,18% tj. 1.988.438,11 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 27-01-2010 do 28-09-2011.
9. Budowa zintegrowanego sytemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz

Tytuł projektu:
Budowa zintegrowanego sytemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Opis: Projekt polega na wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z niezbędnym wyposażeniem do realizacji zdań back-office dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz przyłączenie do Portalu e-Usług Publicznych zlokalizowanego w strukturach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). W zakresie infrastruktury informatycznej i wdrożeń, projekt należy zatem sklasyfikować w obszarze back-office. Rozwiązanie tego typu pozwoli stworzyć jedną, zawsze spójną i aktualną bazę wszystkich dokumentów i informacji.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 359.431,31 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 268.765,55 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 01-11-2010 do 30-06-2011.
10. Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz

Tytuł projektu:
Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.4. Promocja turystyki

Opis: Przedmiotem projektu jest opracowanie Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla Gminy Siewierz. Program będzie dokumentem strategicznym Gminy, określającym priorytety i cele polityki lokalnej, przyszłe kierunki działań, zadania związane z rozwojem turystyki, która w przypadku Miasta i Gminy Siewierz stanowi jeden z filarów jej rozwoju. Program swym zasięgiem obejmował będzie teren całej Gminy Siewierz i skupi się wokół trzech markowych produktów:
1. zabytkowego układu architektonicznego Miasta ze średniowiecznymi ruinami Zamku;
2. walorów przyrody idealnych do uprawiania turystyki wodnej i rekreacji nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim oraz Zbiornikiem Kuźnica Warężyńska;
3. regionalnej kuchni siewierskiej.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 52.323,99 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 44.475,39 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 02-06-2010 do 31-10-2010.
11. Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu

Tytuł projektu: Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta.

Opis: W ramach realizacji proejktu została wykonana nowa nawierzchnia Rynku z płytek granitowych, nowe jezdnie wokół Rynku i parkingi z kostki granitowej oraz chodniki z płyt granitowych. Wyeksponowano fundamenty Ratusza wraz z odtworzeniem fragmentu muru. Wybudowano fontannę wraz z rzeźbą „tańczących panien siewierskich”, przebudowano i dobudowano kanalizację deszczową. Ponadto, przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano piękne, stylowe lampy oraz przebudowano sieć niskiego napięcia. Zagospodarowano również zieleń i zastosowano stylowe obiekty małej architektury w postaci ławeczek, koszy na śmieci, słupków, tablic ogłoszeniowych, itp.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 5.756.540,18 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 4.787.210,78 zł.

Stan realizacji: zakończono realizację.

Okres realizacji projektu: od 30-10-2008 do 30-06-2013.

 

12. Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe - etap II

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe – etap II

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”
Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”

Opis: Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury (aktywnych form turystyki oraz bazy około turystycznej) u podnóża ruin XIV wiecznego  Zamku w Siewierzu. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace budowlane oraz zapewniona promocja projektu. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności turystycznej Gminy Siewierz oraz terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na atrakcyjnych terenach rekreacyjno – wypoczynkowych, leżących w otoczeniu Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim stworzenie zaplecza turystycznego i wydłużenie sezonu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także goście, co w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność turystyczną regionu i gminy.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 1.573.261,62 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 1.337.272,23 zł.

Stan realizacji: zakończono

 

13. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III. Turystyka Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”
Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”

Opis: Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury Gminy Psary oraz Gminy Siewierz, która umożliwi rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i infrastrukturę budowlaną/ modernizowaną w ramach projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowania na cele turystyczne przestrzeni publicznej na placu przy budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie w Gminie Psary oraz zagospodarowanie terenów przy Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu. W ramach projektu realizowanego przez Gminę Siewierz wykonana zostanie iluminacja Zamku, dostarczona scena mobilna wraz z oświetleniem i nagłośnieniem oraz zagospodarowana zostanie zieleń błoni zamkowych.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 1.272.500,00 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 1.008.964,45 zł.

Stan realizacji: w trakcie realizacji
 

14. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ulicy Piłsudskiego 31

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ulicy Piłsudskiego 31

Program/priorytet/działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”

Opis: Inwestycja polega na modernizacji kotłowni, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu systemów wentylacji, ociepleniu budynku oraz odwodnieniu budynku Szkoły. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz do poprawy stanu technicznego obiektu.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 1.487 160,00 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 27,83% tj. 297 843,22 zł.

Stan realizacji: w trakcie realizacji

 

15. Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu

Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu

Program/priorytet/działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VII. Transport
Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Opis: Inwestycja polega na budowie drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu. W ramach projektu wybudowano nową drogę z nawierzchni bitumicznej oraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, ciągiem pieszo – rowerowym oraz pasem zieleni izolacyjnej wraz z nasadzeniem roślinności. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także oświetlenia ulicznego.

Wartość projektu/dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 679.949,94 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85,00% kosztów kwalifikowanych, tj. 590.019,42 zł.

Stan realizacji: zakończono