• NASZE UNIJNE PROJEKTY - RPO

1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis: Projekt realizowany przez Gminę Siewierz polega na wyposażeniu jednostki OSP w Wojkowicach Kościelnych w nowy ciężki samochód – ratowniczo – gaśniczy. Zakup wyposażenia przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP w Wojkowicach Kościelnych i skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru jej działania – zarówno Wojkowic Kościelnych, Gminy Siewierz i całego Powiatu będzińskiego – obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Przynależność jednostki do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) sprawia, że realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej jednostki OSP ale i całego KSRG.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Wojkowice Kościelne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem.

Planowane efekty:
- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [ osoby ] - 150737.00
- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [ osoby ] - 150737.00
- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [ szt. ] - 1

Wartość projektu: 803.805,00 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 138.844,53 złotych.
Stan realizacji: zakończono realizację
Okres realizacji projektu: od 20-07-2016 roku do 01-12-2016 roku

2. Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Cel projektu: rozwój transportu publicznego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu poprzez zapewnienie możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej na komunikację zbiorową. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji projektu, który obejmuje:

a) Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu, na które składać się będzie:
- mini dworzec autobusowy z wiatą przystankowo-rowerową (w tym obiekt „bike&ride”),
- parkingi dla samochodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych (obiekty „park&ride”),
- stanowiska przystankowe i miejsca parkingowe dla autobusów.
Zostanie zapewniony monitoring i ogólnodostępny Internet bezprzewodowy.
b) Budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską wraz z dwoma punktami obsługi podróżnych („bike&ride”) i oznakowaniem.

Planowane efekty:
- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [ szt. ] – 3
- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [ szt. ] – 2
- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ szt. ] – 47
- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ szt.] – 3
- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [ szt. ] – 3
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [ szt. ] – 44
- Długość wybudowanych dróg dla rowerów [ km ] – 0,97
- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [ km ] – 1,18 km

Wartość projektu: 4.334.769,42 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.684.554,01 złotych.
Stan realizacji: zakończono realizację.
Okres realizacji projektu: od 15-10-2016 roku do 20-07-2018 roku

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Opis: Przedmiotem niniejszego projektu jest montaż 469 szt. instalacji solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej. Budynki zostaną wyposażone w systemy solarne składające się z jednego z 5 zestawów kolektorów o ilości od 2 do 5 kolektorów każdy wraz z wyposażeniem typu: zbiornik solarny (od 200 do 600 litrów), zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem, grupę pompową, naczynie przeponowe, sterownik solarny z czujnikami, płyn solarny oraz zestaw montażowy. Dodatkowo do każdego zestawu zostanie dołączone orurowanie ze stali nierdzewnej i izolacji termicznej rur. Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Jednocześnie w części budynków użyteczności publicznej wykonane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem (wraz z niezbędnymi przeróbkami) instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).Kolektory słoneczne będą stanowiły układ wspomagający podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskany zostanie znaczący efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz poprawę efektywności systemu grzewczego, poprawę stanu zdrowia mieszkańców, poprawę jakości życia i gospodarowania na terenie Gminy,

Planowane efekty:
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ] – 469
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) [ MWt ] – 1,98
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] – 316,7

Wartość projektu: 4.608.903,11 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.045.514,79 złotych
Stan realizacji: zakończono realizację
Okres realizacji projektu: od 15-04-2015 roku do 28-12-2017 roku

4. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis: Projekt realizowany przez Gminę Siewierz polega na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu w nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy oraz agregat pompowy przewoźny o dużej wydajności.

Zakup wyposażenia przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP Siewierz i skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru jej działania – zarówno miejscowości Siewierz, Gminy Siewierz i całego powiatu będzińskiego - obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Przynależność jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) sprawia, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej jednostki OSP ale i całego KSRG.

Cel projektu: wzmocnienie potencjału OSP Siewierz do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem.

Planowane efekty:
- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [ osoby ] – 149720
- Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [ osoby ] – 149720
- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [ szt. ] – 1
- Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt. ] – 1
- Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia [ szt. ] – 1

Wartość projektu: 1.193.715,00 złotych
Dofinansowanie: 1.014.657,75 złotych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 487.471,27 złotych oraz budżetu państwa kwocie 527.186,48 złotych.
Stan realizacji: zakończono
Okres realizacji projektu: od 26.11.2018 roku do 28.11.2018 roku

5. Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5. 3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie 5.3. 1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Opis: Projekt obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich w obrębie Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu. Dla zabezpieczenia całego obiektu przewiduje się odsłonięcie i zabezpieczenie pierwszej linii murów obronnych oraz dawnego tarasu artyleryjskiego. Przewidziano wyeksponowanie, konserwację i zachowawczą rekonstrukcję reliktów dwóch bastei, znajdujących się w południowej części systemu murów. Jednocześnie, dla zabezpieczenia ścian zewnętrznych zamku, nastąpi ustabilizowanie skarp i nasypów, stanowiących zabezpieczenie murów. Wykonane zostaną także schody umożliwiające przejście z poziomu międzymurza (tarasu artyleryjskiego) do podziemi barbakanu, znajdującego się przy bramie wjazdowej.

Cel projektu: zabezpieczenie i wyeksponowanie obiektu dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Zamku w Siewierzu tak, aby umożliwić jego wykorzystanie do celów kulturalnych.

Planowane efekty:
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ] – 500
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [ szt. ] - 1

Wartość projektu: 3.300.460,00 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.532.846,15 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 30.09.2018 roku do 30.11.2021 roku

6. Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4. 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3. 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis: Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy Siewierz:
1.Szkoły Podstawowej w Brudzowicach, z siedzibą przy ul. Szkolnej 41 w Brudzowicach
2.Szkoły Podstawowej w Brudzowicach, z siedzibą w Dziewkach numer 52.
Szczegółowy zakres prac obejmuje w obu budynkach: modernizację instalacji C.O. ocieplenie dachu/stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemu oświetlenia.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych.

Planowane efekty:
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ] – 3147
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] – 247,08
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt. ] – 2
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [ szt. ] – 2

Wartość projektu: 1.957.600,46 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.149.091,95 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 22.02.2019 roku do 31.12.2019 roku

7. Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4. 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3. 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis: Projekt polega na kompleksowej przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych, na terenie Gminy Siewierz. W ramach planowanych prac przewidziano koszty obejmujące termomodernizację obiektu, obejmującą obok wykonania nowej elewacji wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę poszycia dachowego. Dodatkowo wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z nową kotłownią oraz wentylacja w postaci instalacji rekuperacyjnej.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano niski poziom efektywności energetycznej oraz wysoką emisyjność i energochłonność budynku. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu. Istotnym efektem będą korzyści środowiskowe uzyskane dzięki obniżonym poziomom emisji zanieczyszczeń.

Cel projektu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłów i gazów cieplarnianych), zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych.

Planowane efekty:
­- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) [ MWt ] – 0,2815
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ] – 487,19
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] – 20,04
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ] – 1
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt. ] – 1
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] – 1

Wartość projektu: 1.952.460,00 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 160.704,15 złotych.
Stan realizacji: zakończono
Okres realizacji projektu: od 15.06.2018 roku do 31.12.2018 roku

8. Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Opis: W ramach projektu planuje się utworzyć atrakcyjny obszar o szerokim oddziaływaniu: przyrodniczym, zdrowotnym, rekreacyjnym, z wykorzystaniem walorów naturalnych i lokalizacyjnych tego obszaru, tj. Parku Miejskiego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, terenem szpitala Chorób Płuc a rzeką Przemszą. Ponadto w ramach projektu zaplanowano utworzenie plenerowego ośrodka edukacji ekologicznej oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną.

Cel projektu: ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców.

Planowane efekty:
- Liczba wspartych form ochrony przyrody [ szt. ] – 1
- Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ ha ] –5,90373
- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [ szt. ] – 1
- Długość utworzonych szlaków turystycznych [ km ] – 0,52353
- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [ szt. ] – 1
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] – 1

Wartość projektu: 5.251.052,53 złotych
Dofinansowanie:3.341.764,71 złotych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.990.000,00 złotych oraz budżetu państwa w kwocie 351.764,71 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 12.06.2018 roku do 31.12.2019 roku

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Opis: Głównym celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych części miasta Siewierz, tzw Piwoni: ul. Krzywej, Leśnej, Mostowej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej, Zdrojowej i Źródlanej. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 3 306,50 m. Na części ulic zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Na ulicach, gdzie budowana będzie kanalizacja sanitarna, przewidziane jest odtworzenie dróg gminnych. Wybudowana zostanie również jedna przepompownia ścieków, która oprócz obsługi budowanej w ramach niniejszego projektu kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie się mieszkańcom ulicy Kieleckiej od numeru 30. Wnioskodawcą i realizatorem zadania jest Gmina Siewierz. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację nowo powstałego majątku będzie Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.

Cel projektu: wzrost liczby mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Planowane efekty:
- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [ km ] – 3,30650

Wartość projektu: 10.116.060,39 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.687.742,26 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 01-04-2020 roku do 30-06-2023 roku

10. Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Opis: Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Projektem objęta zostanie placówka Publiczne Przedszkole w Siewierzu. Inwestycja polega na budowie nowego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu, a jej zakres obejmuje:

 • budowę budynku przedszkola zawierającego wydzielone pomieszczenia m.in. 8 sal dydaktycznych, w tym min. 1 o charakterze integracyjnym, salę do leżakowania, bawialnię, salę korekcyjną i rytmiczną, salę integracji sensorycznej i inne,
 • budowę zewnętrznego placu zabaw.

Cel projektu: zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz podnosząc jednocześnie jakość oraz standard edukacji najmłodszych dzieci w gminie.

Planowane efekty:
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] – 1
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [ osoby ] – 182
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [ szt. ] – 1

Wartość projektu: 15.800.774,90 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9.174.391,45 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 23-09-2019 roku do 30-09-2021 roku

11. Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Transport
Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Opis: Projekt obejmuje przebudowę ulicy Krakowskiej na odcinku397 m wraz z przebudową chodników i wjazdów na posesje, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego. 

Cel projektu: zwiększenie dostępności głównych szlaków drogowych województwa śląskiego poprzez przebudowę drogi w Siewierzu – ulicy Krakowskiej.

Planowane efekty:
- Długość przebudowanych dróg gminnych[ km ] – 0,397

Wartość projektu: 5.008.766,92 złotych
Dofinansowanie: 4.758.328,56, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  3.893.110,40 złotych oraz budżetu państwa w kwocie 865.218,16 złotych.
Stan realizacji: zrealizowano.
Okres realizacji projektu: od 22-12-2020 roku do 31-12-2023 roku

12. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Tytuł projektu: Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ 4.1. Odnawialne źródła energii/ 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Opis: Projekt partnerski Gmin Siewierz i Koziegłowy realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych łącznie 1.089 szt. zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym:

a) dla Gminy i Miasta Koziegłowy:

 • Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.
 • Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.
 • Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

b) dla Gminy Siewierz:

 • Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 400 szt.
  Powietrzne pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 54 szt.
  Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. (moc. min. 2 kW) - 7 szt.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Planowane efekty:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [ szt. ] -  881, w tym Gmina Siewierz -  400
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [ szt. ]  - 208,   w tym Gmina Siewierz -  61 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2 ] - 3878.75480, w tym Gmina Siewierz - 1483.62357

Wartość projektu: 35.442.483,00 złotych, w tym Gmina Siewierz: 12.040.611,80 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25.619.935,00 złotych, w tym dla Gminy Siewierz: 8.441.690,00 złotych
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 roku do 30.11.2022 roku

13. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Tytuł projektu: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU/ 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU

Opis: Projekt partnerski Gmin Siewierz i Koziegłowy realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych łącznie 1.371 szt. zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym:

 1.  dla Gminy i Miasta Koziegłowy (916 szt.):
  • Kolektory słoneczne - 863 szt.
  • Kotły na biomasę – 53 szt.
 2. dla Gminy Siewierz: (455 szt.):
  • Kolektory słoneczne - 451 szt.
  • Kotły na biomasę – 4 szt.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [ MWt ] - 5.77012 w tym Gmina Siewierz - 1.76370
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWht/rok ] - 5396.60350, w tym Gmina Siewierz - 1353.44950
Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ] - 0.09962, w tym Gmina Siewierz - 0.02494

Wartość projektu: 19 205 700,47 zł, w tym Gmina Siewierz: 7 159 474,27 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15 408 223,18 zł, w tym dla Gminy Siewierz: 6 079 720,55 zł

Stan realizacji: zakończono

Okres realizacji projektu: od 01.03.2022 do 31.12.2023 roku


1. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Opis: Projektem zostanie objęta placówka Publiczne Przedszkole w Siewierzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Przedmiotem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc w edukacji przedszkolnej w ilości 25 (12K i 13M) w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział 11 (11K) nauczycieli zatrudnionych w placówce w studiach podyplomowych i kursach oraz rozszerzenie oferty placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, głównie o szczególnych potrzebach edukacyjnych z zakresu profilaktyki dysleksji, integracji sensorycznej oraz artreterapii. Zajęciami rozwijającymi objętych zostanie 66 dzieci (29K i 37M). Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku, przy czym funkcjonowanie dodatkowych miejsc, podnoszenie kompetencji nauczycieli i dodatkowe zajęcia rozwijające będą prowadzone w okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, którym jest utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz przeprowadzenie w niej dodatkowych zajęć rozwijających w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Planowane efekty:
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [ osoby ] – 66
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [ szt. ] – 25
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [ osoby ] – 11

Wartość projektu: 494 359,69 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 420 205,73 złotych.
Okres realizacji projektu: od 01-07-2021 roku do 31-08-2022 roku.

2. Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Opis: Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do uczniów oraz nauczycieli 5 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. W ramach projektu realizowane będą m.in. zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, ICT, zajęcia rozwijające i uzupełniające z matematyki, biologii, języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców, zajęcia eksperymentalne w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych i zajęcia specjalistyczne m.in. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, trening umiejętności społecznych, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niedosłuchem oraz podnoszone będą kompetencje zawodowe nauczycieli. Projekt będzie realizowany w okresie od 18.01.2021 do 30.11.2022 na terenie Gminy Siewierz. 

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 391 uczniów poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli przez 15 nauczycieli w 5 szkołach Gminy Siewierz w okresie od 18.01.2021-30.11.2022. 

Planowane efekty:
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [ osoby ] – 15
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) [ szt. ] – 5
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ] – 5
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [ szt. ] – 5
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [ osoby ] – 391
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ] – 5
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [ osoby ] – 312
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ] – 12
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ] - 5

Wartość projektu: 797.496,97 złotych
Dofinansowanie: 717.747,27 złotych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 677.872,42 złotych oraz budżetu państwa w kwocie 39.874,85 złotych.
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 18.01.2021 roku 30.11.2022 roku  

3. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Siewierz

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Opis: Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Siewierz w okresie od 02.11.2022 do 31.03.2023 poprzez zakup sprzętu ICT i zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Siewierz w okresie od 02.11.2022 do 31.03.2023 poprzez zakup sprzętu ICT oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.

Planowane efekty:
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) [ szt. ] – 1
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [ PLN ] - 36 175,00
Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie ze względu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [ szt. ] – 1

Wartość projektu: 36 175,00 złotych

Dofinansowanie: 32 557,50 złotych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 30 748,75 złotych oraz z budżetu państwa w kwocie 1 808,75 złotych.

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Okres realizacji projektu: od 02.11.2022 do 31.03.2023 roku


4. Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Siewierz 

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny 

Opis: Projekt skierowany jest do osób uciekających z terytorium Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 roku.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami9 kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Siewierz, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 15 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Planowane efekty:
Osoby objęte wsparciem w ramach projektu – 34 osoby

Wartość projektu: 108 688,00 złotych
Dofinansowanie: 92 384,80 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Stan realizacji: w trakcie realizacji
Okres realizacji projektu: od 15.11.2022 do 30.06.2023 roku


1. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Opis: W ramach realizacji projektu zakupione zostaną notebooki/laptopy, które zostaną przekazane do pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów. Sprzęt będzie udostępniony zarówno uczniów jak i nauczycielom, którzy dotychczas nie mają warunków technicznych umożliwiających zdalne kształcenie. Zakupione zostały 28 sztuki laptopów.

Cel projektu: jest wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Siewierz w systemie kształcenia zdalnego

Wartość projektu: 80.934,00 zł złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 70.000,00 złotych.
Okres realizacji projektu: od 16.04.2020 roku do 16.10.2020 roku.

2. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Opis: W ramach realizacji projektu zakupione zostaną notebooki/laptopy, które zostaną przekazane do pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów. Sprzęt będzie udostępniony zarówno uczniów jak i nauczycielom, którzy dotychczas nie mają warunków technicznych umożliwiających zdalne kształcenie. Zakupione zostały 17 sztuk laptopów.

Cel projektu: jest wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Siewierz w systemie kształcenia zdalnego

Wartość projektu: 44.747,40 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 44.747,40 złotych.
Okres realizacji projektu: od 20.05.2020 roku do 31.10.2020 roku.