• MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
Ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz,
tel. 32 67 41 649, 32 67 44 257
Biuro Centrum otwarte w godz. od 8 do 16.

Dyrektor - Jacek Gruszczyński

Celem działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu i rekreacji oraz obsługa ruchu turystycznego.

Do podstawowych zadań MGCKSiT Siewierz należą w szczególności:

 • upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, imprez turystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych własnych i zleconych,
 • świadczenie usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej oraz turystyki,
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi
  organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie miasta i gminy Siewierz
  zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i imprez turystycznych,p
 • rowadzenie i utrzymanie obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych będących w zarządzie MGCSiT Siewierz,
 • eksploatacja i utrzymanie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 • prowadzenie prac remontowych obiektów oddanych w zarząd MGCSiT Siewierz,
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej sport i sportowy styl życia oraz wizerunek MGCSiT Siewierz,
 • organizowanie widowisk estradowych w zarządzanych obiektach,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
 • prowadzenie punktu informacji turystycznej.

W celu realizacji statutowych zadań MGCKSiT Siewierz współdziała ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie miasta i gminy.

Obiektami, w których Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu prowadzi działalność są:
 • teren ruin zamku w Siewierzu,
 • kompleks boisk „Orlik 2012” oraz pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne przy zamku w Siewierzu,
 • baza sportowo-rekreacyjna w Leśniakach – Leśniaki 75,
 • baza sportowo-rekreacyjna w Kuźnicy Warężyńskiej,
 • stadion sportowy LKS "Przemsza" Siewierz przy ul. Sportowej w Siewierzu,
 • stadion sportowy KS "Niwy" Brudzowice przy ul. Cisowej w Brudzowicach,
 • stadion sportowy LKS "Ostoja" Żelisławice przy ul. Ostoi w Żelisławicach,
 • Punktu Informacji Turystycznej znajdujący się w budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej, ul. Kościuszki 5 w Siewierzu.