• STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Regulamin strefy płatnego parkowania w Siewierzu

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin strefy płatnego parkowania w Siewierzu określa zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Siewierzu i sposób pobierania opłat.

§ 2. Ilekroć w regulaminie strefy płatnego parkowania w Siewierzu jest mowa o:
1) SPP – należy przez to rozumieć Strefę Płatnego Parkowania w Siewierzu;
2) biuro SPP – należy przez to rozumieć operatora Strefy Płatnego Parkowania w Siewierzu, którym jest Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu;
3) bilecie parkingowym - należy przez to rozumieć wydruk z parkomatu stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP;
3) kontrolerze SPP – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do kontrolowania prawidłowości dokonywania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP;
4) opłacie za parkowanie pojazdów w SPP – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości określonej w §2 uchwały, uiszczenie której potwierdza wydruk z parkomatu;
5) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej zwana dalej kartą parkingową - dokument wydany przez Starostę osobie niepełnosprawnej, na podstawie art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.);
6) parkomacie – należy przez to rozumieć urządzenie służące do wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, wydające bilety parkingowe;
7) regulaminie SPP – należy przez to rozumieć regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Siewierzu;
8) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania;
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.);
10) wezwaniu – należy przez to rozumieć dokument informujący o nałożeniu opłaty dodatkowej oraz obowiązku wniesienia tej opłaty z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w SPP. Wystawiane przez kontrolera i umieszczane za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu;
11) zarządzający SPP - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.

Rozdział 2.
Pobieranie opłat

§ 3. 1. Zgodnie z uchwałą w SPP pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych, w wyznaczonych miejscach parkingowych, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

2. Za postój pojazdów samochodowych pobiera się opłaty ustalone uchwałą w następujących wysokościach:
1) 3,00 zł za pierwszą godzinę parkowania;
2) 3,50 zł za drugą godzinę parkowania;
3) 4,20 zł za trzecią godzinę parkowania;
4) 3,00 zł za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania.

3. Opłata za parkowanie poprzez wykupienie biletu parkingowego pobierana jest z góry. W przypadku krótszego czasu postoju niż opłacony, niewykorzystana opłata nie podlega zwrotowi.

4. Bilet parkingowy należy umieścić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za jego przednią szybą, w sposób całkowicie widoczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jego ważności, aby jego opłacenie było w pełni czytelne dla kontrolera SPP.

5. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie.

6. Uiszczenie opłaty w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej z pojazdu zaparkowanego na miejscach postojowych objętych SPP.

7. Wniesienie opłaty przekraczającej kwotę należną do końca dnia parkowania, powoduje przeniesienie nadwyżki na następny dzień płatny.

§ 4. Zerowa stawka opłaty za parkowanie dotyczy:
1) osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 450) pod warunkiem umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności;
2) służb wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych - na czas usunięcia awarii albo świadczenia usługi;
3) kierujących taksówkami na wyznaczonych dla nich miejscach postoju;
4) pojazdów wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

Rozdział 3.
Kontrola opłat

§ 5. 1. Do kontroli czasu postoju w SPP i uiszczania opłat za parkowanie upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP.

2. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest w szczególności:
1) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;
2) wystawianie wezwań, dokumentujących nałożenie opłaty dodatkowej, za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas;
3. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, jak również nie przyjmują i nie rozstrzygają reklamacji.

§ 6. 1. Parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej.

2. Zgodnie z uchwałą określa się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w SPP po upływie czasu określonego na bilecie w wysokości:
1) 50,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty;
2) 100,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.

3. Opłatę dodatkową należy uiścić na konto bankowe wskazane w wezwaniu w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie określonym w uchwale, zostaną podjęte czynności windykacyjne.

§ 7. 1. Opłata dodatkowa może zostać anulowana, jeżeli osoba, która otrzymała wezwanie wykaże, że wykupiła ważny bilet parkingowy przed czasem wystawienia wezwania lub podlega zerowej stawce opłaty.

2. W celu anulowania opłaty dodatkowej należy złożyć wniosek w biurze SPP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu SPP.

3. Pisemny wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.

4. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.