• Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

DYREKTOR: mgr Joanna Górnisiewicz

Dzwonki
 • Lekcja 1

  7:45 - 8:30

 • Lekcja 2

  8:35 - 9:20

 • Lekcja 3

  9:30 - 10:15

 • Lekcja 4

  10:25 - 11:10

 • Lekcja 5

  11:15 - 12:00

 • Lekcja 6

  12:15 - 13:00

 • Lekcja 7

  13:05 - 13:50

 • Lekcja 8

  13:55 - 14:40

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Joanna Górnisiewicz

Skład Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu
 • oddział przedszkolny

Informacje o szkole:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu jest szkołą miejską, ogólnodostępną mieszczącą się na terenie gminy Siewierz. Szkoła jest dostosowana do zmian cywilizacyjnych współczesnego świata. Stara się w odpowiedni sposób przygotować dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia świat. Kształtuje postawy prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw.
 • Celem szkoły jest dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów, również indywidualnych, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności, służenie społeczności lokalnej. Ponadto szkoła ma na celu solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.
 • Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości, jest otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje, odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną, świat postrzega holistycznie – całościowo, globalnie, integralnie.

Oferta szkoły:

 • Na terenie Szkoły Podstawowej nr2 w Siewierzu funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Odziały działają w godzinach od 7.00 do 16.00.
 • Dodatkowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych: logorytmika, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne.
 • Przed i po zajęciach szkolnych sprawowana jest opieka nad uczniami w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.30.
 • Uczniowie i dzieci przedszkolne mogą skorzystać z posiłków w formie cateringu.Istnieje także możliwość dofinansowania żywienia.
 • Szkoła uczestniczy w programie „Szkoła z witaminką” w ramach którego dzieci otrzymują przetwory mleczne oraz owoce i warzywa.
 • W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kompetencje, która uprawniona jest do prowadzenia różnorodnych zajęć specjalistycznych:
  • logopedycznych, neurologopedycznych
  • korekcyjno-kompensacyjnych
  • gimnastyki korekcyjnej
  • integracji sensorycznej
  • trening umiejętności społecznych
  • z surdopedagogiem
  • z terapii ręki
  • z terapii neurotaktylnej
  • metody Tomatisa i Warnkego
 • Uczniom niepełnosprawnym, uczniom z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami lub przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnianie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Nasi specjaliści posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi: z autyzmem , z zespołem Aspergera oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Uczniowie mogą skorzystać z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych np.:
  • kółko czytelnicze prowadzone w szkolnej bibliotece , która zaopatrzona jest w bogaty księgozbiór oraz stanowiska komputerowe
  • kółko kulturalne, w ramach którego uczniowie wyjeżdżają do muzeów, teatru, filharmonii itp.
  • kółko plastyczne
  • gry i zabawy
  • rytmikę i logorytmikę
  • SKS
  • kółka rozwijające z j. polskiego i matematyki
  • kółko naukowo-techniczne (w tym robotyka)
  • kółko przyrodnicze
 • Od klasy IV prowadzona jest nauka drugiego języka nowożytnego - języka niemieckiego.

Baza szkoły:

 • W szkole są bogato wyposażone sale lekcyjne. W większości znajduje się tablica interaktywna lub monitor dotykowy (również w sali oddziału przedszkolnego).
 • Pracownia komputerowa wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych. Dodatkowo do dyspozycji uczniów są laptopy. W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej szkoła została doposażona w 25 tabletów. Daje to możliwość bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji.
 • Zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnej, niedawno wybudowanej hali sportowej.
 • Zewnętrzne obiekty sportowe obejmują boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię i skocznię.
 • W szatni szkolnej każde dziecko ma przyporządkowaną szafkę zamykaną na kluczyk.
 • Przy szkole znajdują się dwa place zabaw, z których mogą korzystać dzieci przedszkolne i uczniowie.
 • Zielony teren wokół szkoły został zagospodarowany w ramach programu „Posadź swoje drzewko” Fundacji Ekologicznej Silesia.

Programy i projekty:

 • Szkoła bierze udział w wielu akcjach społecznych dotyczących zdrowego stylu życia, walki z nałogami i dopalaczami, agresją. Szkoła realizuje rekomendowane programy profilaktyczne: „Strażnicy uśmiechu”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka” , akcje dla szkół UNICEF.
 • W szkole realizowane są liczne projekty e-twinning za realizacje których otrzymaliśmy Międzynarodową Odznakę Jakości oraz Krajowe Odznaki Jakości. Nasza szkoła została też wyróżniona Odznaką Szkoła eTwinning.
 • Bierzemy też udział w projektach unijnych, w ramach których realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów. W roku 2021-2022 szkoła uczestniczy w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych, metody eksperymentu oraz indywidualizacji pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu gminy Siewierz”.
 • Realizujemy dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci klas IV – VIII w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.
 • Nasza szkoła od lat współpracuje z instytucjami z terenu Miasta i Gminy Siewierz: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Nadleśnictwo Siewierz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejsko-Gminna Biblioteka w Siewierzu, Straż Pożarna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko - Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Ratownictwo Medyczne, Policja, Stowarzyszenie Banku Życzliwych Serc, Elektrolux, Górnicze Zakłady Dolomitowe, szkoły i przedszkola oraz lokalną społecznością: sołtys Gołuchowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Gołuchowic, Dom Seniora „Bożena”, koło łowieckie „Ryś”, koło pszczelarskie.