• Publiczne Przedszkole w Siewierzu

DYREKTOR: mgr Joanna Kupczyk

Godziny pracy
 • czynne od poniedziałku do piątku

  6:30 - 16:30

 • poszczególne oddziały

  szczegóły na stronie przedszkola

Dyrekcja
 • Dyrektor
  mgr Joanna Kupczyk

Publiczne Przedszkole w Siewierzu posiada własną Koncepcję Pracy, która jest systematycznie modyfikowana. Praca w przedszkolu ma na celu „Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy, wspieranie działalności wychowawczej i edukacyjnej dzieci i rodziców, kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku”. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, jego talentów i zdolności bez nacisku i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości zaspokajanie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Przedszkole promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija aktywność twórcza dzieci w różnorodnych formach działalności, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia rozwijające: zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczno- muzyczne, zajęcia logopedyczne. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Przedszkole tworzy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, wspiera samodzielne działania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych. Aktywizuje sfery wyobraźni i fantazji, kształtuje myślenie i działania zmierzające do samorealizacji. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

W przedszkolu stosowane są następujące metody:

 • czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających,
 • oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne: twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne (praca z dzieckiem lękliwym, nadpobudliwym), Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,(rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, kinestetycznych- czucie ruchu i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami), metodę Ireny Majchrzak, pedagogikę zabawy, techniki twórczego myślenia, twórczą ekspresję plastyczną. Ponadto oferta edukacyjna przedszkola została wzbogacona o nowe metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, mapa pojęciowa, metoda projektu, drama, gry planszowe.

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości przedszkolne np.: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka Festyn Rodzinny, zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska „Majówka Siewierska”, Dni Ziemi Siewierskiej” uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych np. I ty możesz zostać św. Mikołajem.” Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” „Posadź swoje drzewko” czy zbiórka baterii, makulatury oraz nakrętek na akcje charytatywne.

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń: Dzień Chłopaka, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Akcja „Sprzątanie świata”, Akcja „Posadź swoje drzewko”, Dzień Górnika, Mikołajki, Spotkanie przy choince, Bal karnawałowy, Dzień z Babcią i Dziadkiem, Dzień Matki, Powitanie wiosny, Pożegnanie przedszkola, Festyn Rodzinny. Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez informacje w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Przedszkole prowadzi „Kronikę Przedszkolną”.

Zapraszamy wszystkich do Publicznego Przedszkola w Siewierzu.