• SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA

W dniu 25 września 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wydał zarządzenie, które określa warunki współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi (oferta ramowa), którzy zainteresowani są wykorzystaniem m.in. infrastruktury światłowodowej. W dniu 9 marca 2020 r. została ona dostosowana do aktualnych reguacji prawnych, a także zaktualizowana o możliwość wykorzystania m.in. kanałów kablowych.

Infrastruktura światłowodowa powstała ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013 pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Siewierz”. Oferta ramowa określa procedury w zakresie dzierżawy poszczególnych części infrastruktury na potrzeby telekomunikacji. Dzięki możliwości dzierżawy np. włókien światłowodowych, operator telekomunikacyjny z wybranego węzła dystrybucyjnego, po dobudowaniu własnej sieci do końcówek klienckich, będzie mógł świadczyć więcej usług dużo lepszej jakości. Zapraszamy operatorów telekomunikacyjnych do współpracy. Ofertę ramową Gminy Siewierz na dostęp do infrastruktury na potrzeby telekomunikacji – ciemne włókna, transmisja, kolokacja można pobrać poniżej.


Operatorzy telekomunikacyjny, którzy podpisali z Gminą Siewierz umowy dzierżawy części infrastruktury światłowodowej: