• 02
    MAR 2021

  • Kategoria:Miasto

    Strefa płatnego parkowania powstanie na Rynku w Siewierzu

zdjęcie

 Od kilku lat mieszkańcy Siewierza zgłaszają problem z parkowaniem samochodów na Rynku w Siewierzu. Mając na uwadze znaczny deficyt miejsc postojowych na Rynku, interwencję mieszkańców w tej sprawie oraz zmierzając do poprawy aktualnej sytuacji, podjęto działania mające na celu zwiększenie rotacji parkujących samochodów, poprzez wprowadzenie na Rynku w Siewierzu strefy płatnego parkowania.

   Założenia pierwszej uchwały podjętej przez Radę Miejską w Siewierzu w dniu 29 października 2020 roku zakładały, iż pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna. Jednak Wojewoda Śląski stwierdził nieważność tej uchwały w takim brzmieniu, argumentując to, że Rada Miejska nie jest uprawniona do całkowitego zwolnienia z opłat wszystkich pojazdów za pierwszą godzinę parkowania.

   W związku z powyższym w dniu 11 lutego 2021 r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę Nr XIX/224/2021, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania.

   Opłata za parkowanie będzie obowiązywała w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00. Kierowcy będą zobowiązani do wykupienia biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń (parkomatów) oraz do umieszczenia biletu w widocznym miejscu, za szybą pojazdu.

   Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania będą wynosiły:
- 3,00 zł - za pierwszą godzinę parkowania;
- 3,50 zł - za drugą godzinę parkowania;
- 4,20 zł - za trzecią godzinę parkowania;
- 3,00 zł - za czwartą i kolejne godziny parkowania;


   Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości 100 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania. W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie 7 dni od dnia wystawienia, to jej wysokość zostanie obniżona do kwoty 50,00 zł.

   Prawidłowe funkcjonowanie strefy płatnego parkowania będzie możliwe po wprowadzeniu organizacji ruchu, która określa m. in. oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych objętych strefą. Ponadto, elementem wpływającym na sprawne funkcjonowanie strefy jest rzetelna i terminowa realizacja zadań związanych z kontrolą wnoszonych opłat. O terminie uruchomienia strefy będziemy informować z wyprzedzeniem.