• 04
    MAJ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Wstępny projekt dróg na ulicach Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu

Biuro projektowe przedstawiło wstępną dokumentację projektową przebudowy dróg na ulicach Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja została sporządzona po przeanalizowaniu uwag i wniosków, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w ramach zdalnych konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości przyległych do dnia 05 marca 2021 r.

Projektowana przebudowa ulic Częstochowskiej oraz Bohaterów zakłada podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych tych dróg poprzez: ujednolicenie szerokości pasa ruchu (projekt zakłada szerokość jezdni 6,0 m), wykonanie wzmocnienia nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, odpowiednie ukształtowanie spadków jezdni, ukształtowanie nowych łuków o normatywnych promieniach oraz przebudowę i budowę: chodników (o szerokości minimalnej 2,0 m) wraz ze zjazdami indywidualnymi, ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Częstochowskiej (o szerokości 2,5 m) oraz ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Częstochowskiej (o szerokości 3,0 m wzdłuż parkingu gminnego przy ul. Bohaterów).

W ramach przebudowy powstaną nowe zatoki postojowe wzdłuż ulic Częstochowskiej i Bohaterów oraz na odcinku drogi gminnej dojazdowej (bez nazwy) w zakresie działki geodezyjnej 3348 obręb: Siewierz - odcinek równoległy do drogi krajowej.

Zaprojektowano wymianę drzewostanu na ulicy Częstochowskiej. Nowe, projektowane nasadzenia w pasie tej drogi to drzewa liściaste w formie piennej, korona kulista do 4 m wysokości. Przewidziano następujące gatunki drzew: klon zwyczajny, klon jawor, jabłoń japońska oraz robinia akacjowa.

Dla zakresu objętego inwestycją zaprojektowano nową sieć kanalizacji deszczowej. Odwodnienie ulic będzie odbywać się za pomocą prefabrykowanych wpustów krawężnikowych z krawężnikiem wlotowym, systemowego odwodnienia szczelinowego oraz typowych wpustów ulicznych. Wzdłuż ulic zaprojektowano nową sieć wodociągową wraz z przyłączami oraz brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla ulic objętych inwestycją zaprojektowano nową sieć oświetlenia ulicznego z włączeniem do miejskiej sieci oświetlenia.

Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego na przebudowywanych ulicach zostanie zapewnione poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu, a także poprzez zaprojektowane wyniesione przejścia dla pieszych oraz tarczę skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Bohaterów.

Ostateczna dokumentacja projektowa będzie uwzględniała rozwiązania wynikające z uzgodnień z zarządcami dróg oraz gestorami sieci.