• 08
  CZE 2021

 • Kategoria:Miasto

  Nabór na wolne stanowisko pracy w LGD "Brynica to nie granica"

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BRYNICA TO NIE GRANICA”
PYRZOWICE UL. CENTRALNA 5, 42-625 OŻAROWICE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa stanowiska pracy: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

 

1. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera  w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji i Internetu.
 3. Umiejętność redagowania pism.

2. Wymagania pożądane:

 1. Staż pracy min 1 rok.
 2. Gotowość do pracy w terenie.
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Znajomość źródeł finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich.
 5. Znajomość języka obcego.

3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty.
 2. Opracowanie korespondencji w zakresie administracyjnym.
 3. Przygotowywanie korespondencji i sprawozdań zleconych przez Dyrektora Biura.
 4. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 5. Prowadzenie rejestrów zgodnie z regulaminami obowiązującymi w LGD „Brynica to nie granica”.
 6. Przygotowywanie zebrań i konferencji.
 7. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebrania Członków oraz Posiedzenia Zarządu i pomoc w przygotowaniu posiedzeń Rady.
 8. Gromadzenie dokumentacji merytorycznej z realizowanych projektów.
 9. Stała współpraca z Członkami LGD „Brynica to nie granica”.
 10. Wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań biura LGD przydzielonych przez Dyrektora Biura.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu),
 7. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy:

 1. Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy(od poniedziałku do piątku; 8 godzin dziennie; 40 godzin tygodniowo; praca związana z obsługą sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie).
 2. Miejsce pracy: Biuro LGD – Pyrzowice ul. Centralna 5, obszar LGD „Brynica to nie granica”, gotowość do wyjazdów służbowych.
 3. Przewidywane zatrudnienie: umowa o pracę na czas określonynie dłuższy niż 12 miesięcy z możliwością przedłużenia; przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1lipca 2021 r.
 4. Wysokość wynagrodzenia brutto w zł (miesięcznie): 2.800,- do 3.300,-.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania„Brynica to nie granica” Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik administracyjno - biurowy” w terminie do dnia 21czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD.