• 08
  PAZ 2021

 • Kategoria:Miasto

  Fundusz sołecki na 2022 rok

W związku z wyodrębnieniem w projekcie budżetu Gminy Siewierz na 2022 rok środków na fundusz sołecki, we wszystkich sołectwach Gminy Siewierz odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali o wyborze przedsięwzięć do realizacji ze środków tego funduszu. Sołtysi w wyznaczonym terminie złożyli wykazy planowanych zadań, które dobrze wpisują się w potrzeby lokalnych społeczności, a ich realizacja przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców i zaspokojenia potrzeb, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środki funduszu sołeckiego można przeznaczać na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju Gminy oraz na pokrycie wydatków na działania, zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.

Wysokość środków przypadająca na poszczególne sołectwa jest obliczana na podstawie wzoru wskazanego w ustawie o funduszu sołeckim. Kwota funduszu jest uzależniona od liczby mieszkańców danego sołectwa i nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, stanowiącej iloraz wykonanych dochodów bieżących za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku sołectw z terenu Gminy Siewierz, wysokość środków funduszu sołeckiego waha się od kwoty 18.018,90 zł do 57.385,05 zł w zależności od wielkości jednostki pomocniczej i dla poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

 • Sołectwo Brudzowice - 57.385,05 zł
 • Sołectwo Dziewki - 44.301,26 zł
 • Sołectwo Gołuchowice - 32.996,40 zł
 • Sołectwo Leśniaki - 32.939,02 zł
 • Sołectwo Nowa Wioska - 18.018,90 zł 
 • Sołectwo Podwarpie - 54.114,10 zł
 • Sołectwo Tuliszów - 23.986,95 zł
 • Sołectwo Warężyn - 41.145,08 zł
 • Sołectwo Wojkowice Kościelne - 57.385,05 zł
 • Sołectwo Żelisławice - 57.385,05 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniesie 419.656,84 zł.

Środki te, za sprawą wzrostu wykonanych dochodów bieżących gminy znacząco wzrosły w porównaniu do roku 2021, w którym na fundusz sołecki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 378.836,00 .

Przedsięwzięcia zaplanowane przez poszczególne sołectwa do realizacji w 2022 roku ze środków funduszu sołeckiego przedstawia tabela.

Lp.

Sołectwo:

Kwota:

Nazwa przedsięwzięcia:

1.

Brudzowice

4.500,00 zł

Zakup urządzenia do pielęgnacji infrastruktury na boisku sportowym „NIWY”.

5.000,00 zł

Zakup i montaż (na stałe) stołów i ławek do altany.

3.000,00 zł

Dokupienie kompletów biesiadnych (stoły i ławki).

3.300,00 zł

Zakup kosiarki spalinowej.

4.500,00 zł

Zakup namiotu ekspresowo rozkładanego.

600,00 zł

Zakup pulpitów chromowanych dla Orkiestry Dętej.

1.500,00 zł

Zakup i montaż grzejnika w pomieszczeniu przeznaczonym dla Orkiestry Dętej.

15.000,00 zł

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup szafek ubraniowych).

19.985,05 zł

Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie OSP (m.in. farby, panele podłogowe).

Razem:

57.385,05

 

2.

Dziewki

1.000,00 zł

Remont boiska sportowego.

31.000,00 zł

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

9.301,26 zł

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich.

3.000,00 zł

Zorganizowanie zajęć dla najmłodszych.

Razem:

44.301,26

 

3.

Gołuchowice

31.796,40 zł

Zakup ubrań specjalnych bojowych i sprzętu strażackiego dla OSP Gołuchowice.

1.200,00 zł

Elementy stroju ludowego KGW Gołuchowice – kamizelki.

Razem:

32.996,40

 

4.

Leśniaki

18.000,00 zł

Dokończenie wykonania bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

10.000,00 zł

Zakup umundurowania dla druhów strażaków.

4.939,02 zł

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśniakach.

Razem:

32.939,02

 

5.

Nowa Wioska

18.018,90 zł

Utwardzenie kostką brukową poboczy przy remizie OSP Nowa Wioska.

Razem:

18.018,90

 

6.

Podwarpie

48.000,00 zł

Budowa placu zabaw oraz siłowni pomiędzy Podwarpiem a Marcinkowem.

4.114,10 zł

Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Podwarpie.

2.000,00 zł

Doposażenie pomieszczenia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wojkowic Kościelnych w budynku gminnym w Wojkowicach Kościelnych, ul. Dąbrowska 2.

Razem:

54.114,10

 

7.

Tuliszów

23.000,00 zł

Realizacja projektu z 2020 r. – budowa chodnika na ul. Szerokiej od skrzyżowania z ul. Widokową w kierunku Przeczyc  oraz chodnika w kierunku Podwarpia.

486,95 zł

Integracja mieszkańców połączona z proekologicznymi działaniami Sołectwa – sprzątanie terenów nadbrzeżnych zbiornika oraz coroczna akcja sprzątania świata.

500,00 zł

Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Tuliszów.

Razem:

23.986,95 zł

 

8.

Warężyn

29.667,60 zł

Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Warężynie wraz z zagospodarowaniem nieruchomości.

2.000,00 zł

Integracja mieszkańców połączona z coroczną akcją sprzątania świata w Sołectwie.

4.477,48 zł

Zagospodarowanie terenu w Kuźnicy Podleśnej na potrzeby miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców.

5.000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w urządzenia zabawowe.

Razem:

41.145,08

 

9.

Wojkowice Kościelne

30.000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w urządzenia zabawowe.

15.000,00 zł

Zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych.

7.000,00 zł

Zakup wyposażenia do siedziby Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wojkowicach Kościelnych.

 

 

5.385,05 zł

Zakup nagłośnienia do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych.

Razem:

57.385,05

 

10.

Żelisławice

57.385,05 zł

Zakup wyposażenia do kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach.

Razem:

57.385,05

 

Łącznie fundusz sołecki:

419.656,84