• 19
    LIS 2021

  • Kategoria:Miasto

    Odpady z przydomowych ogrodów

Jesień to czas intensywnych prac porządkowych w przydomowych ogrodach, w trakcie których powstają ogromne ilości bioodpadów. I tu niejeden właściciel nieruchomości zadaje sobie pytanie, co z tym wszystkim ma zrobić.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Siewierz przepisami, odpady te należy zbierać selektywnie, a następnie poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach lub odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego w Siewierzu przy ul. Ściegna 11, skąd trafią do kompostowni. Do PSZOK-u odpady zbierane selektywnie mogą oddać właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości,  wykorzystywanych jedynie przez część roku na  których znajduje się domek letniskowy, którzy złożyli tzw. „deklarację śmieciową”, zgodnie z którą dokonują opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie ma ograniczeń w ilości oddanych do PSZOK-u odpadów biodegradowalnych.

Zachęcamy do samodzielnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na swoich nieruchomościach poprzez ich kompostowanie. Wytworzony kompost to bardzo dobry nawóz który możemy wykorzystać w ogrodzie. Dodatkowo, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą korzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł. Chcący skorzystać ze zwolnienia, zobligowani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że nie należy wystawiać worków z odpadami z ogrodów przed nieruchomość, gdyż nie zostaną odebrane. Nie wyrzucamy ich również na nieruchomości sąsiednie np. do lasu, rowu, pole czy łąkę.

Nie spalamy ich w ognisku, gdyż zgodnie z ustawą o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Ponadto, w trakcie spalania odpadów takich jak liście czy trawa, powstaje duszący dym, który przedostając się na sąsiednie nieruchomości zakłóca swobodne z nich korzystanie. Art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. 

W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do obowiązujących przepisów i niespalanie odpadów biodegradowalnych.