• 10
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok – informacja o debacie

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok – informacja o debacie

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Siewierzu, a jednym z punktów porządku obrad będzie debata nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok, który został złożony przez Burmistrza do Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 28 aa ust. 2, 4, 6, 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), raport jest dokumentem podsumowującym działalność Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, planów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której jest podejmowana uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. W debacie nad Raportem o stanie gminy gminy głos mogą zabierać mieszkańcy. W przypadku gotowości do zabrania głosu podczas obrad sesji, mieszkaniec powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja rady, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie gminy.

Biuro Rady Miejskiej

Link do Raportu o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok: https://bip.siewierz.pl/bipkod/29849256