• 12
    SIE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2022 roku o dodatku węglowym, która przewiduje wypłatę kwoty w wysokości 3 tys. zł gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do paliw stałych w rozumieniu ustawy zalicza się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe o którym mowa w ustawie, rozumie się:

  • osobę fizyczną mieszkającą i gospodarującą samotnie (gospodarstwo jednoosobowe),
  • albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe).

Dodatek węglowy jest powiązany z gospodarstwem domowym – w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany pierwszemu z wnioskodawców.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych na terytorium RP po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw.

Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i należy się spodziewać, że nastąpi to w najbliższych dniach, natomiast wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określi minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.

Wnioski będzie można składać w gminie do dnia 30 listopada 2022 roku osobiście lub przez internet. Gmina będzie miała maksymalnie 30 dni na wypłatę świadczenia.

Będziemy na bieżąco informować Mieszkańców o wejściu w życie przepisów ustawy o dodatku węglowym, opublikujemy również wzór wniosku o wypłatę dodatku (będzie do pobrania ze strony internetowej).