• 18
  LIS 2022

 • Kategoria:Miasto

  Ulicę Ogrodową w Siewierzu czeka remont

W dniu 15 listopada 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie na remont ulicy Ogrodowej w Siewierzu.

Szczegółowy zakres podpisanej umowy obejmuje wykonanie następujących prac:

 1. opracowanie, uzyskanie odpowiednich zatwierdzeń i opinii oraz wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu, a po zakończonej inwestycji przywrócenie stałej organizacji ruchu,
 2. wyfrezowanie istniejącej nakładki asfaltowej,
 3. usunięcie istniejącej podbudowy na części jezdni,
 4. wywiezienie oraz utylizację odpadów,
 5. rozebranie istniejących krawężników oraz zabudowę nowych,
 6. wykonanie częściowo nowej podbudowy z kruszywa łamanego,
 7. ułożenie warstwy wiążącej,
 8. ułożenie warstwy ścieralnej,
 9. wyregulowanie studzienek kanalizacji sanitarnej,
 10. po zakończonej inwestycji przywrócenie poboczy oraz chodników do stanu pierwotnego.

Całość wykonanych prac została wyceniona na kwotę 629.625,14 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 15 grudnia 2022 roku.

Informujemy jednocześnie, iż wykonawca robót na czas ich prowadzenia, jest zobowiązany do zapewnienia dostępu ruchu pieszego i kołowego do przyległych do drogi posesji.