• 11
  MAJ 2023

 • Kategoria:Miasto

  Nabór uzupełniający na kotły na biomasę (pellet) o mocy 25kW

loga partnerów zadania
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
na
KOTŁY NA BIOMASĘ (PELLET) O MOCY 25 kW

 

W związku z realizowanym przez Gminę Siewierz zadaniem polegającym na budowie instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) zapraszamy mieszkańców Gminy Siewierz do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie w ramach naboru uzupełniającego na kotły na biomasę (pellet) o mocy 25 kW.

Nabór uzupełniający prowadzony będzie w trybie ciągłym od 11 maja 2023 r. do wyczerpania dostępnych kotłów

W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń w stosunku do posiadanych instalacji OZE, o wyborze Uczestników projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w Warunkach naboru uzupełniającego w trybie ciągłym na kotły na biomasę (pellet) o mocy 25 kW w ramach projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” i wraz z deklaracjami uczestnictwa w projekcie są zamieszczone poniżej.

Wymianie źródła ogrzewania na kocioł na biomasę podlegać mogą wyłącznie kotły i piece opalane węglem oraz drewnem. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, a także podłączonego do sieci ciepłowniczej. Wymianie podlegać nie może również kocioł 5 klasy. Tym samym istniejące źródło ciepła musi zostać zlikwidowane.

Wysokość partycypacji Uczestnika w kosztach instalacji odnawialnych źródeł energii wygląda następująco:

 • co najmniej 15% kosztów budowy kotła na biomasę (pellet), w tym kosztów podatku VAT.

Po stronie mieszkańca mogą wystąpić koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia bądź instalacji pod montaż źródła OZE.

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

 • osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Punkcie obsługi interesanta znajdującym się na parterze w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w dni robocze w godzinach urzędowania:
  • poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 15:30,
  • wtorek – 7:30 – 17:00,
  • piątek – 7:30 – 14:00;
 • przesyłką pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.

W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) deklaracje uczestnictwa muszą być wypełnione i podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych, a stan prawny nieruchomości musi być uregulowany.

Budynek, w którym będzie montowana instalacja OZE na moment podpisania umowy nie może znajdować się w fazie budowy i musi być zamieszkały w sposób ciągły przez cały rok, a wszystkie zobowiązania finansowe na rzecz gminy muszą być uregulowane.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie złożone w inny sposób niż to przewidują Warunki naboru uzupełniającego i/lub, poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 64 99 469 Wydział Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych tut. Urzędu.