• 23
    MAJ 2023

  • Kategoria:Ogłoszenia i informacje urzędowe

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Z danymi zawartymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Siewierz można zapoznać się pod adresem https://bip.siewierz.pl/bipkod/013