• 25
  MAJ 2023

 • Kategoria:Miasto, OPS - aktualności

  Kwalifikacja osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Kwalifikacja osób do Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że po raz kolejny rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez przekazywanie paczek żywnościowych. Na terenie gminy Siewierz żywność jest dystrybuowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Kryterium dochodowe:
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 • 1 823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 410,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie do Programu:
Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach aktualnie realizowanego Podprogramu POPŻ jest otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszone o: 

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób 

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r., poz. 810);
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r., poz. 883);
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204);
 • kwoty dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.);

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu uzyskanego za poprzedni miesiąc w celu kwalifikowania do udziału w programie i otrzymania skierowania do wydania żywności.

Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu.

 

UWAGA!

Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

TERMIN ZGŁOSZENIE Z DOKUMENTAMI 1 CZERWCA 2023 R.

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
W 2023 roku w ramach Podprogramu 2021 Plus POPŻ zaplanowano wydawanie następujących produktów żywnościowych: artykuły warzywne i owocowe (powidła śliwkowe), artykuły skrobiowe (makaron), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona), cukier biały oraz tłuszcze – olej rzepakowy. Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu. Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Informacje dodatkowe o realizacji Programu można uzyskać pod nr telefonu: 32 6741683

Wszelkie informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 POPŻ oraz nowego Podprogramu 2021 Plus znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

O terminie odbioru paczek żywnościowych w 2023 roku, osoby zakwalifikowane do Programu zostaną powiadomione telefonicznie.