• 05
  GRU 2023

 • Kategoria:Miasto, Fundusze celowe - OPS

  Nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

zdjęcie

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

Gmina Siewierz przystępuje do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gminie Siewierz przyznano środki finansowe w wysokości 328 185 zł.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy programu nie będą ponosili odpłatności za usługi asystenta.

Nabór uczestników prowadzony będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu w okresie od 14.12.2023 r. (od godz. 7:30) do 28.12.2023 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu proszone są o złożenie we wskazanym wyżej terminie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (do pobrania w załącznikach poniżej);
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (do pobrania w załącznikach poniżej);
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. Klauzula informacyjna RODO x 2 (do pobrania w załącznikach poniżej).

Karta zgłoszenia do Programu oraz Klauzula informacyjna RODO muszą zostać podpisane przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego. W przypadku opieki prawnej do kompletu dokumentów należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: ops@ops.siewierz.pl w terminie od 14.12.2023 r. (od godziny 7:30) do 28.12.2023 r.

Gmina przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniać potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024