• 15
  STY 2024

 • Kategoria:Miasto, Fundusze celowe - OPS

  Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”

Nabór wniosków do Programu
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Siewierz przystępuje do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gminie Siewierz przyznano środki finansowe w wysokości 109 777,50 zł.

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Siewierz. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);
  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zakłada świadczenie usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

Uczestnicy Programu, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Nabór uczestników prowadzony będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu w okresie od 18.01.2024 r. (od godziny 7:30) do 31.01.2024 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu proszone są o złożenie we wskazanym wyżej terminie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (do pobrania w załącznikach poniżej);
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (do pobrania w załącznikach poniżej);
 4. Klauzula informacyjna RODO Gminy (do pobrania w załącznikach poniżej);

Karta zgłoszenia do Programu oraz Klauzule informacyjne RODO muszą zostać podpisane przez uczestnika programu – czyli przez osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Klauzule informacyjne RODO muszą zostać podpisane dodatkowo przez osobę niepełnosprawną.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: ops@ops.siewierz.pl w terminie od 18.01.2024 r. (od godziny 7:30) do 31.01.2024 r.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniać potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Więcej szczegółów dotyczących programu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

Plakat Fundusz Celowy