• 29
  MAR 2024

 • Kategoria:Miasto

  Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Siewierzu VIII kadencji

 

Dnia 28 marca 2024 r. odbyła się ostatnia planowana sesja VIII kadencji samorządu miasta i gminy Siewierz. Podczas sesji rozpatrywano projekty uchwał oraz podsumowano pracę Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz Radnych Rady Miejskiej w Siewierzu w latach 2018-2024.

Sesja była również okazją do podziękowań za owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy Siewierz.

Rada Miejska w Siewierzu w kadencji 2018–2024 odbyła 58 sesji, w tym 16 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Podjęto 530 uchwał, w tym:

 • 123 uchwały w sprawie budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian,
 • 17 uchwał z zakresu podatków, opłat lokalnych i udzielania dotacji,
 • 69 uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • 7 uchwał z zakresu edukacji,
 • 34 uchwały z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – Osiedle Zachód, w rejonie ulic Młyńskiej i Zagłębiowskiej, w rejonie cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód, dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna, dla części obszarów położonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1, dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża „Szeligowiec II” w sołectwie Brudzowice.
 • Uchwalono zmianę nr 8, 7, 6 i 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz,
 • podjęto 17 uchwał związanych z systemem gospodarowania odpadami,
 • podjęto 20 uchwał nadających nazwy ulicom.

Komisje stałe działające przy Radzie Miejskiej odbyły łącznie 196 posiedzeń, na których opiniowano projekty uchwał i realizowano przyjęte plany pracy komisji.

Na zakończenie, na dowód uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył radnym okolicznościowe podziękowania i życzył sukcesów w nadchodzących wyborach samorządowych oraz w dalszej działalności społecznej.