• 09
    KWI 2024

  • Kategoria:Miasto

    Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w nowej siedzibie, którą stał się wyremontowany budynek dawnego przedszkola przy ulicy Słowackiego 1 w Siewierzu.

W budynku odbywają się między innymi posiedzenia: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz grup diagnostyczno-pomocowych powołanych w ramach prac Zespołu.

W budynku przyjmuje psychoterapeuta ds. uzależnień oraz psycholog, z których konsultacji korzystać mogą mieszkańcy Gminy Siewierz. Na piętrze budynku prowadzi działalność filia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie. Na parterze budynku przy ul. Słowackiego 1 zostało również utworzone mieszkanie chronione. Mieszkania te są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Ponadto Urząd Miasta i Gminy Siewierz pozyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn: Budowa windy zewnętrznej przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowanie w wysokości 261.150,48 zł zostało przyznane w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dotychczasowe adresy mailowe Ośrodka, podobnie jak godziny pracy nie ulegają zmianie. Aktualny nr telefonu do OPS to: 32 722 04 70