• 15
  KWI 2024

 • Kategoria:Oferty pracy, Ogłoszenia OPS

  Oferta pracy - opiekun osób starszych

Ośrodek pomocy społecznej w Siewierzu przyjmie do pracy na umowę zlecenie opiekuna osób starszych


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA


Informacja o umowie: umowa zlecenie obejmująca ok. 20 godzin tygodniowo, przy czym liczba godzin może ulec zmianie w zależności od potrzeb podopiecznych.

Zakres obowiązków: świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz, zgodnie z ustalonym zakresem usług. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wymagania:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad osobą zależną;
 4. Umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji;
 5. Odpowiedzialność, odporność na stres;
 6. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 7. Komunikatywność, cierpliwość.


    Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna prosimy o osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Juliusza Słowackiego 1 lub kontakt telefoniczny pod nr 32 722 04 70


Informacje dodatkowe:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu ul. Juliusza Słowackiego 1, 42-470 Siewierz; Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: iod@ops.siewierz.pl
 • Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO prawo do dostępu do jej danych osobowych prze okres ich przetwarzania, prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, a także prawo żądania do administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych oraz prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.