• 27
    PAZ 2017

  • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd, Miasto

    GMINA SIEWIERZ UCZESTNIKIEM XVII KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

Gmina Siewierz już po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, adresowanej do dzieci i młodzieży. W roku 2017 naszym przedsięwzięciom przyświecało hasło „Na skrzydłach przyjaźni”. Ideą udziału w kampanii było promowanie zdrowego stylu życia i aktywności młodych ludzi poprzez kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
    Gmina Siewierz już po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, adresowanej do dzieci i młodzieży. W roku 2017 naszym przedsięwzięciom przyświecało hasło „Na skrzydłach przyjaźni”. Ideą udziału w kampanii było promowanie zdrowego stylu życia i aktywności młodych ludzi poprzez kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Ponadto, w bieżącym roku realizatorzy kampanii skupili się na uświadomieniu siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę oraz wartości przyjaźni w życiu młodego człowieka.

    Jednym z celów kampanii było wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej, dlatego też do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” aktywnie włączyły się gminne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Siewierzu, Zespół Szkół w Brudzowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu. Uczniowie brali udział w wielu zajęciach profilaktycznych i pogadankach, zorganizowanych w ramach kampanii.  Z wielkim zapałem uczestniczyli również w konkursie plastyczno-literackim pt. „Na skrzydłach przyjaźni”, którego celem było wykonanie pracy obrazującej przygodę z wybranym bohaterem literackim, który stał się później bliskim przyjacielem. Te najlepsze zostały przekazane do siedziby organizatorów kampanii. Spośród kilku tysięcy prac nadesłanych z całej Polski i ocenionych przez jury konkursu, w gronie laureatów znalazło się dziewięć osób z Gminy Siewierz. Zostały one wyróżnione nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

    Nagrody otrzymali:
  • uczniowie z Zespołu Szkół w Siewierzu:  Martyna Gołda, Julia Kułach, Oliwia Sobczyk, Radosław Trzcionka,
  • uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych: Karina Barczyk, Magdalena Giełda,
  • uczennica ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu:  Julia Stankowska,
  • uczennica z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach: Magdalena Karcz,
  • uczennica z Zespołu Szkół w Brudzowicach: Kinga Bańska.
     Gmina Siewierz otrzymała również Certyfikat potwierdzający udział w kampanii oraz podziękowania organizatorów za zaangażowanie w propagowanie nowoczesnej profilaktyki oraz wspólną pracę  na rzecz rozwoju, zdrowia i dobrobytu dorastającego pokolenia.

    W realizację założeń kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” włączyły się także gminne instytucje kultury: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu wraz ze swoimi filiami. Spotkania w ramach realizowanych projektów wakacyjnych miały na celu poszukiwanie alternatyw do zachowania zdrowego stylu życia, upowszechnianie urozmaiconych form aktywnego wypoczynku oraz wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. Podczas zajęć podejmowano również tematykę zagrożeń wynikających ze stosowania różnego rodzaju używek tj. alkoholu, papierosów, narkotyków, a także zapobiegania agresji i przemocy.

    Celem wszystkich spotkań i różnych form aktywności podejmowanych w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” było uświadomienie młodym uczestnikom, jak istotną sprawą jest przestrzeganie zasad życia w trzeźwości i szeroko pojęta profilaktyka. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone zajęcia wywarły pozytywny wpływ na postawy młodych ludzi i kształtowanie właściwych postaw społecznych, które będą procentować w przyszłości.

    Organizatorzy konkursów kierują serdeczne podziękowania do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia za przychylność i wsparcie finansowe, dzięki któremu uczestnicy zajęć i konkursów zostali obdarowani ciekawymi nagrodami.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii