• 23
    KWI 2019

  • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd

    PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO DOT. REALIZACJI KAMPANII: "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" I "NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!"

W dniu 11.04.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji zainteresowanymi włączeniem się do realizacji kampanii profilaktycznych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Celem spotkania było przedstawienie założeń obu kampanii oraz przekazanie materiałów informacyjno-profilaktycznych oraz plakatów.

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO DOT. REALIZACJI KAMPANII:

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” I „NARKOTYKI ? TO MNIE NIE KRĘCI !”

 

W dniu 11.04.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji zainteresowanymi włączeniem się do realizacji kampanii profilaktycznych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Celem spotkania było przedstawienie założeń obu kampanii oraz przekazanie materiałów informacyjno-profilaktycznych oraz plakatów.

Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest Chce mi się chcieć! czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Główne cele kampanii:

1. Wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
2. Samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,
4. Kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,
5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych

W ramach realizacji I etapu kampanii, który będzie trwał do 31.08.2019 r. organizatorzy zaplanowali konkurs plastyczno-literacki pt. „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie grup przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Prace konkursowe powinny zostać przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej do 20 czerwca, gdyż termin wysyłania prac do biura kampanii upływa 30 czerwca 2019 r.

Uczniowie będą również uczestniczyli w zajęciach i pogadankach profilaktycznych zorganizowanych w ramach działań podejmowanych przez placówki oświatowe.

Działania w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowane będą w okresie od dnia 24.04.2019r. do 31.08.2019r.

Gmina Siewierz po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, której głównymi założeniami są:

- poznanie procesu wchodzenia w uzależnienie,

- wskazanie skutków zażywania substancji psychoaktywnych dla zdrowia i życia człowieka,

- wskazanie możliwości uzyskania pomocy, gdy doświadcza się problemu z narkotykami.

Materiały dot. realizacji kampanii pozwalają na przeprowadzenie z uczniami i rodzicami zajęć o charakterze warsztatowym. Natomiast ulotki mają stanowić podsumowanie i przypomnienie działań, które zostały wypracowane podczas zajęć. Ułatwieniem do przeprowadzenia powyższych zajęć będzie przewodnik, w którym są zawarte scenariusze zajęć oraz płyta z nagranymi wskazówkami.

Działania w ramach kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” realizowane będą w okresie od dnia 24.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Magdalena Szlachta – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu

2. Sylwia Lewandowska – Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

3. Natalia Kubalska-Syrek – Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu

4. Ewelina Swoboda – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu

5. Barbara Nowak – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu