• 23
    GRU 2019

  • Kategoria:Gminna Komisja Rozwiązywania PAiPN, Urząd

    GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W SIEWIERZU

Zadaniem postawionym przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu jest realizowanie założeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Bezpośrednie działania Komisji opierają się głównie na Gminnym Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, którego istotą jest skoordynowana...
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W SIEWIERZU

Zadaniem postawionym przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siewierzu jest realizowanie założeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Bezpośrednie działania Komisji opierają się głównie na Gminnym Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, którego istotą jest skoordynowana pomoc wszystkim zagrożonym polegająca na minimalizowaniu skutków alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, a przede wszystkim na zapobieganiu i profilaktyce. Program ten adresowany jest przede wszystkim do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych i określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wchodzą: Przewodnicząca: Pani Urszula Radziwołek (Urząd Miasta i Gminy Siewierz) Członek: Pani Hanna Urbańczyk (Pedagog szkolny) Członek: Pani Olga Korusiewicz (Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu) Członek: Pan Grzegorz Pałucha (Komisariat Policji w Siewierzu) Członek: Pani Ewelina Swoboda (Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu) Spotkania Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, wówczas wezwane osoby, wobec których zachodzi podejrzenie problemu alkoholowego, kierowane są do biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badania niezbędnego do wydania opinii psychiatryczno - psychologicznej. Na podstawie sporządzonej opinii ustalony jest stopień uzależnienia od alkoholu i wskazany jest rodzaj leczenia odwykowego: ambulatoryjny bądź stacjonarny.

Specjalista psychoterapii ds. uzależnień udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą. Oddziaływania terapeutyczne skierowane są nie tylko do osób uzależnionych, ale również i ich rodzin (osób współuzależnionych). Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stara się udzielać pomocy osobom uzależnionym poprzez rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, utrzymania abstynencji, wskazywanie placówek medycznych prowadzących terapię, a także ustalanie terminów leczenia w ośrodkach zarówno o charakterze stacjonarnym jak i ambulatoryjnym. W przypadkach, gdy osoby nie wyrażają zgody na podjęcie leczenia odwykowego GKRPAiPN kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Zawierciu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w celu wydania orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w ośrodku lecznictwa odwykowego.

MASZ PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM JESTEŚ BLISKIM OSOBY UZALEŻNIONEJ SKORZYSTAJ Z FACHOWEJ POMOCY, KTÓREJ UDZIELĄ CI:
  • Anna Kapa - specjalista psychoterapii ds. uzależnień, psychoterapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ul. Żwirki i Wigury 26/1 w Siewierzu w każdą środę w godz. 13:00 – 17:00
  • Maria Kowalska – Szwarc - (lekarz psychiatra) biegły sądowy w Punkcie Konsultacyjnym ul. Żwirki i Wigury 26/1 w Siewierzu podczas trwania posiedzenia Komisji
  • Chwierut Katarzyna - (psycholog) biegły sądowy w Punkcie Konsultacyjnym ul. Żwirki i Wigury 26/1 w Siewierzu podczas trwania posiedzenia Komisji
  • Ewelina Swoboda - pracownik Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu w godzinach 7:30 – 15:30

Pliki do pobrania