• 23
    CZE 2022

  • Kategoria:Miasto

    Rada Miejska udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Podczas obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 23 czerwca radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz za 2021 rok.

Głównym tematem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021 została przyjęta jednogłośnie, w obecności 13 radnych. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Żadnych uwag i zastrzeżeń nie wniosła również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Siewierzu.

Absolutorium to uznanie czyjejś działalności w określonym zakresie za prawidłową. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest obowiązkiem Rady Miasta nałożonym przez ustawę samorządową. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową po złożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni, po przyjęciu do wiadomości opinii Komisji Rewizyjnej (która jednak nie ma wiążącej mocy) oraz po dokonaniu oceny celowości, rzetelności, gospodarności i legalności wykonania budżetu za dany rok, przeprowadzają głosowanie jawne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

W sprawozdaniu za 2021 r. przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz realizacja budżetu przedstawia się następująco:

  • dochody: 97 906 714,88 zł, tj. 100,37 % planu,
  • wydatki: 93 971 451,84 zł, tj. 90,55 % planu

Warto podkreślić, że w ramach wydatków majątkowych gmina zrealizowała szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 28.832.423,26 miliona zł, co stanowi ponad 30% wydatków ogółem.

- Gmina Siewierz jest dziś przygotowana do realizacji zadań sięgających kwoty 300 milionów złotych. Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje, ponieważ dalej chcemy rozwijać naszą gminę - mówił Burmistrz Zdzisław Banaś.

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Siewierzu Radni głosowali także nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, które również zostało udzielone jednogłośnie. Głosowanie nad wotum poprzedzone zostało przedstawieniem przez Burmistrza raportu o stanie gminy. Raport zawiera podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok został załączony w Biuletynie Informacji Publicznej. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z jego treścią.

Link do Raportu o stanie Gminy Siewierz za 2021 rok: https://bip.siewierz.pl/bipkod/29849256

- Chciałbym serdecznie podziękować za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Dziękuję radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom, którzy realizowali ten budżet oraz zadania związane z funkcjonowaniem samorządu Miasta i Gminy Siewierz w 2021 roku - dziękował Burmistrz Zdzisław Banaś.

Ponadto na XXXIV sesji Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwały między innymi w sprawach: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Siewierz wzdłuż drogi krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej – etap II; przekazania środków finansowych dla Policji; wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu tego handlu; wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej; udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej oraz doposażenia Pracowni Endoskopii.