• 02
  MAR 2023

 • Kategoria:Miasto

  Konsultacje dotyczące wstępnej koncepcji projektowej budowy drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców w sprawie uzgodnień dotyczących zadania projektowego budowy drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych wydłużamy termin składania wniosków oraz uwag dotyczących przedmiotowej inwestycji do dnia 24 marca 2023 r.


   W związku z realizowanym zadaniem projektowym budowy drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych przedstawiamy do konsultacji rysunek koncepcyjny dla całego zakresu opracowania. Zachęcamy mieszkańców i właścicieli posesji położonych przy planowanej do budowy ulicy do zapoznania się ze wstępną koncepcją projektową oraz zgłaszania swoich uwag i składania wniosków do dnia 16 marca br.

Przedmiot umowy z pracownią projektową obejmuje zaprojektowanie w szczególności:

 • Jezdni asfaltobetonowej, wraz z chodnikiem,
 • Wymiany opraw oświetlenia,
 • Odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej),
 • Sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą przeciwpożarową, 
 • Usunięcia kolizji projektowanej inwestycji z sieciami i inną infrastrukturą oraz drzewami, a tym samym zaprojektowanie przebudowy sieci m.in. energetycznych, teletechnicznych, gazowych itp.,
 • Docelowej organizacji ruchu.

Koncepcja projektowa przewiduje, że w pasie drogi zlokalizowana zostanie jezdnia o szerokości 6 m i jednostronny chodnik o szerokości 2 m.

W ramach inwestycji planuje się budowę odwodnienia oraz budowę wodociągu. Na wniosek mieszkańców i właścicieli nieruchomości przyległych, w docelowej dokumentacji projektowej zostaną przewidziane również brakujące przyłącza sieci wodociągowej. W ciągu ul. Wschodniej zaprojektowana zostanie wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami poprzez stronę internetową oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Wydziałem Rozwoju Inwestycji Funduszy i Zamówień Publicznych – tel. 32 64 99 471).

Właścicieli nieruchomości przyległych zapraszamy w szczególności do składania wniosków o zmiany w zakresie zjazdów indywidualnych, dojść do furtek wzdłuż ulicy Wschodniej, a w razie takiej konieczności również doprojektowania brakujących przyłączy wodociągu.

Wszelkie wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej (do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz) lub mailowej (na adres inwestycje@siewierz.pl) do dnia 16 marca 2023 r. Udostępnia się wzór wniosku do koncepcji projektowej.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:

 • Wydział Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
  Urząd Miasta i Gminy Siewierz, pok. 38
  Tel. (32) 64 99 471, (32) 64 99 466
  email: inwestycje@siewierz.pl
 • Pracownia Projektowa „Inżynieria Jerzy Sowa”
  email: biuro@jerzysowa.pl